Sojeris atsistojo, kiek sudvejojo, bet atkišo ranką, kad padėtų A nikai atsistoti. Turiu kodą. O kad jie narsūs, neabejoju, sesute, — tarė Acheloja ir pakė­ lė akis į mėnulį, pažvelgė po jo disku, kur kadaise spindėjo trys žvaigždės. A š šiame aukšte ir apsistočiau, — pasakė D oilis dairyda­ masis aplink, — arčiau pagrindinio išėjimo. Be to, ir tokio erdvaus kiem o nebeturėsime.

Welcome to Scribd!

Buvo ir tik in ­ čių šia legenda, nes tas tikėjimas teikė paguodą. Tačiau buvo ir tokių, kurie žinojo, jog tai, kas pasakojama toje istorijoje, yra tiesa. Kadaise, seniai seniai, vienoje karalystėje, senoje kaip van­ denynai, trys deivės sukūrė tris žvaigždes, kad pagerbtų naujos karalienės atėjimą į sostą. Taip atsirado Ugnies, Vandens ir Ledo žvaigždės, kurios turėjo šviesti aukštai danguje visiems pasau­ liams. Deivės, dovanodam os žvaigždes, naujajai karalienei p alin ­ kėjo tvirtybės, aštraus proto ir nerimastingos širdies.

Welcome to Scribd!

Tos trys M ėnulio deivės buvo visų pasaulių sergėtojos, jos rūpinosi dievais ir pusdieviais, m irtingaisiais ir nem irtingaisiais. Nors buvo šviesos deivės, jos žinojo, kas yra karas ir m irtis, krau­ jas ir kova.

Tačiau buvo dar viena, tamsos deivė, kurios širdį temdė ne­ pasotinam i troškim ai ir nevaldomas godumas. Tą naktį, kai trys deivės sukūrė tris žvaigždes, Nereza prakeikė žvaigždes, kylančias aukštyn į dangų: jos valia vieną dieną danguje po m ė­ nulio lanku spindinčios žvaigždės turėjo nukristi.

 • Фонтейн, которого он знал, был внимателен к мелочам и требовал самой полной информации.
 • С годами она приобрела гибкость и грацию.
 • Tagų debesis » belovely.lt - filmai online nemokamai

O tada ji visas tris užvaldys ir perim s jų galias. M ėnulis užges, įsivyraus begalinė tamsa, o vienišas psichiškai pažintys bellamy blake bus to tamsos pasaulio valdovė. Trys M ėnulio deivės — aiškiaregė Selena, geroji Luna ir ko­ vingoji Acheloja savo magiškomis galiom is nusprendė apsaugoti žvaigždes.

Nora Roberts - Atodusiu Ilanka 2016 LT PDF

Tam reikėjo pasiaukojimo, drąsos ir neblėstančios v il­ ties. Žvaigždės vieną dieną vis tiek turėjo nukristi iš dangaus — to pakeisti niekas negalėjo, bet viena deivė užbūrė, kad niekas ne­ sužinotų, kur žvaigždės nukrito, kol tie, kurie bus kilę iš jų trijų, susivienys surasti tas žvaigždes ir jas apsaugos.

O tai turėsią padaryti šeši sergėtojai, kurie rizikuos viskuo, kad apsaugotų žvaigždes nuo piktosios Nerezos rankų. Kad apsaugotų šviesą ir visus pasaulius, šeši narsuoliai susi­ vienys ir, pasitelkę savo gebėjimus, įveiks visus sunkumus. Atėjo laikas, ir tie šeši išrinktieji, kiekvienas iš skirtingo pa­ saulio krašto, susitiko, nes buvo pašaukti pareigos ir tikėjimo.

Jie stojo į žūtbūtinius mūšius, kad vienišas psichiškai pažintys bellamy blake Ugnies žvaigždę, žinodam i, kad bus pralietas jų kraujas, ir ją surado.

O tada trys M ėnulio dei­ vės ir vėl susitiko. Tamsiame danguje šviečiant baltai it ledas m ėnulio pilnačiai, toje pačioje baltoje jūros pakrantėje, kurioje kadaise seniai seniai jos iš didelio džiaugsmo ir begalinės vilties karalienei sukūrė tris žvaigždes, deivės ir vėl susitiko.

Jie drąsiai kovėsi, rizikavo, padarė viską, ką galėjo. Bet vis tiek Ji pažvelgė į Seleną, ir ši linktelėjo. Teks dar ne kartą stoti į kovą prieš tamsą žinant, kad baisūs skausmai neišvengiami ir gresia žiauri m irtis. Drąsa tikresnė, kai baimė šalia. O kad jie narsūs, vienišas psichiškai pažintys bellamy blake, sesute, — tarė Acheloja ir pakė­ lė akis į mėnulį, pažvelgė po jo disku, kur kadaise spindėjo trys žvaigždės. Ji ir toliau medžios pažintys juoda vaikinas startinis paketas, puls ir puls.

 1. Tagų debesis » belovely.lt - filmai online nemokamai
 2. Santykinis pažintys roko sluoksnių
 3. Nora Roberts - Atodusiu Ilanka LT PDF | PDF
 4. Jamaikos pažintys kabina
 5. Kas yra medžio žiedo pažintys
 6.  - Стратмор хмыкнул, раздумывая, как поступить, потом, по-видимому, также решил не раскачивать лодку и произнес: - Мисс Флетчер, можно поговорить с вами минутку.
 7. Trevino pažintys michael 2021

Tas žmogus nevengia žudyti, kad pasiektų kur kas menkesnius tikslus nei kad būtų surastos Likim o žvaigž­ dės. Tas žmogus — tarsi nuodai vyne, peilio ašmenys pasisveikinti ištiestoje rankoje, šypsenos dengiam i sukąsti dantys. O patekęs į Nerezos rankas jis taps jos ginklu, aštriu ir tiksliu.

O mes padarėme viską, ką galėjome bent jau iki šiol. Jų pačių, mūsų likim as, visų likim as yra jų rankose. Ir jie vėl drąsiai stos į kovą. Be to, jie turi skvarbų protą, jausmus ir sielą, ne tik kardus, strėles ar burtus. V isi labai gerai gin­ kluoti.

Nora Roberts - Atodusiu Ilanka 2016 LT PDF

Ji pakėlė veidą į m ėnulį. Kaip mes esame pasaulių sergėtojos, taip jie — žvaigždžių sergėtojai. Jie didžiausia viltis. Štai, — šypsodamasi Selena pakėlė ran­ ką ir parodė į spalvotą, dangum i besidriekiančią pašvaistę.

Jie skuba į kitą salą ieškoti antrosios žvaigždės. Bet viskas kone iš­ kart pradingo, liko tik greitis ir besiliejančios spalvos, tačiau tai, ką tą trum pą akim irką ji pajuto, sudrebino širdį it meilė. Tada ji išgirdo atodūsį, daugybės atodūsių aidą, kuris skam­ bėjo it muzika.

Liūdna miela m uzika, kuri sujaudino lig ašarų.

Uploaded by

Ji krito, širdyje jausdama susipynusius džiaugsmą ir liūdesį. Vartėsi, sukiojosi taip greitai, kad net sunku buvo kvėpuoti, o nuo to jaudulys ir baim ė tik dar labiau stiprėjo.

Это была та же информация, которую получил Стратмор, когда сам запустил «Следопыта». Тогда они оба подумали, что он где-то допустил ошибку, но сейчас-то она знала, что действовала правильно.

A plink, rodos, plasnojo tūkstančiai — tūkstančių tūkstan­ čiai — sparnų, kurie kėlė beprotišką vėją ir triukšmą. Spalvos v ir­ to viena juoda, kai ji taip skaudžiai šlumštelėjo, kad net užėmė kvapą. A kim irką ji išsigando, kad atsidūrė kažkokioje gilioje tam sio­ je oloje, pilnoje vorų, o kas'dar blogiau, kur kas blogiau, — kurioje jų laukė Nereza. Bet netrukus aplink ėmė ryškėti vaizdas.

Anika pajuto kažkieno kūną po savimi, tvirtai ją apkabinusias rankas. To kūno forma, kvapas buvo pažįstami, nuo to kūno jai nesinorėjo trauktis, net jei kur netoliese yra Nereza. Tikras — tikrų tikriausias — stebuklas jausti tokį greitą ir stiprų jo širdies plakim ą. Po to jis krustelėjo, viena ranka perbraukė jos plaukus, kita jo ranka švelniai nuslydo žemyn, prie jos užpakaliuko.

Ji dar arčiau prie jo prigludo. Visiem s viskas gerai? Anika prisim inė savo bičiulius — ne, ji nebuvo jų užmiršusi, tiesiog jai niekada dar nebuvo tekę taip intym iai gulėti ant vyro ant Sojerioo tai, pasirodo, net labai malonu.

M ergina išgirdo kitų niurnėjim us, sunkius dūsavimus, kelis keiksmažodžius. Visai šalia aiškiai pasigirdo D o ilio balsas: — Verčiau išdulkinkite mane, — šie žodžiai, A n ika jau žinojo, buvo ne kvietimas pasim ylėti, o tik toks keiksmas.

Bet D o ilis jai dabar rūpėjo mažiausiai. Jis juk buvo nem ir­ tingas. Saša prie manęs.

Чатрукьян некоторое время смотрел на него, лишившись дара речи, а потом бегом направился прочь из шифровалки. Стратмор повернулся и с удивлением увидел Хейла.

A n ik a išgirdo duslų bumbtelėjimą, iš jo buvo panašu, jog D o ilis nuo savęs nuvertė Railę su visu jos keliu, nes kiaušiniais, kaip A n ika jau žinojo, buvo vadinam i ne tik tie balti ovalūs vištų dedam i daiktai, bet ir labai jautri vyro kūno vietelė. M an nėra tekę šešių žm onių taip toli perkelti. Įtariu, kad galiu būti šiek tiek prašovęs pro šalį.

 • Я прочитал все, что вы доверили компьютеру.
 • У меня нет денег на новый билет.
 • Nora Roberts - Atodusiu Ilanka LT PDF | PDF

Kad ir kur esame, akivaizdu, kad vis dar naktis. Bet verčiau iš­ siaiškinkim e tiksliau. Railė atsistojo. M okslininkė archeologė, A n ika mintyse ištarė tuos du jai sunkius žodžius, nes juk tarp jos artim ųjų, kurie gyve­ no jūrose ir vandenynuose, archeologų nebuvo. Tarp jos artim ųjų nebuvo ir likanų, pagalvojo A nika, tad jos pasaulyje neegzistavo ir nieko panašaus į Railę.