Nes visa kita: apskaičiavimai, pasižadėjimai, prognozės, patyrimo galimybės ir sąlygos, pragmatiniai planai su naujais tikėjimais ir viltimis tėra - kaip pasakytų amžinatilsis A. Tarytum iki šiol nebuvom tais robotais, veikiančiais pagal visas įmanomas kalbines socialinio kostrukto ar kaip ten? Ta proga dar šiek tiek iš Foulzo "Mago" jau psl.

Prisijunkite prie Elektroninio greitasis pažintys renginiai duluth mn sistemos. Atsidariusioje formoje nuotr. Paštu: Užpildykite ją alec newman pažintys viršuje pateiktas instrukcijas. Užpildytą formą galite išsiųsti paštu žemiau nurodytu adresu.

Nors Lietuvoje įsitvirtino demokratija, teisės ir įstatymų viršenybė bei esama laimėjimų žmogaus teisių srityje, vis dar išlieka nemažai iššūkių ir neatliktų namų darbų, ypač — ginant ir puoselėjant kiekvieno žmogaus pamatines teises ir laisves. Seimo vaidmuo sprendžiant šias problemas yra didžiulis — tiek įstatymų leidyboje, tiek parlamentinėje kontrolėje. Vis dar neleistinai daug Lietuvoje yra įvairiausių smurto apraiškų ir diskriminacijos įvairiais pagrindais — tiek de jure, tiek de facto.

Pilietinė visuomenė džiaugiasi, kad šiame Seime yra žymiai daugiau supratimo ir politinės valios žmogaus teises grąžinti į viešosios politikos centrą iš paribių, kur, deja, jos buvo ilgam atsidūrusios. Dainius Pūras patikino Seimo pirmininkę, kad šio Seimo ir jo vadovybės ryžtas imtis būtinų ir per ilgai atidėliotų sprendimų žmogaus teisių srityje turi didelę paramą nevyriausybinių organizacijų tarpe ir Lietuvos visuomenėje.

Visuotinių žmogaus teisių principai turi būti pilnai įgyvendinti — ir įstatymų, ir kasdienio visuomenės gyvenimo bei bendravimo tarp piliečių ir valdžios institucijų lygyje. Dar ir todėl, kad į gerovės valstybę, sveiką visuomenę ir gerą kiekvieno žmogaus gyvenimo kokybę yra tik vienas kelias — įtvirtinant pagarbą kiekvieno žmogaus teisėms ir orumui. Tenka apgailestauti, kad ne tik kai kuriose kaimyninėse valstybėse, bet ir pačioje Lietuvoje yra nemažai jėgų, kurios bando suklaidinti Lietuvos žmones, esą visuotinių žmogaus teisių greitasis pažintys renginiai duluth mn grįstuose JT, ES ir ET dokumentuose yra grėsmių visuomenei, šeimai, vaikams.

ŽTSI nuolat vykdo, informuodamas visuomenę ir valdžios institucijas, žmogaus teisių stebėseną Lietuvoje. Dabar ŽTSI pradeda rengti naują apžvalgą. ŽTSI tikisi, kad Lietuvai pavyks tapti JT Žmogaus teisių Tarybos nare metų kadencijai ir kad šioje svarbioje Taryboje Lietuva kartu su kitomis ES narėmis valstybėmis imsis lyderystės apginant ŽT visame pasaulyje ir puoselėjant geriausia, ką žmonija yra pasiekusi — pagarbą kiekvieno žmogaus teisėms, neišskiriant nei vienos grupės.

Svarbi pokalbio dalis buvo skirta žmogaus teisėms sveikatos apsaugos srityje. Vienas iš ŽTSI prioritetų yra teisė į sveikatą, ir ypač teisė į psichikos sveikatą, o šioje srityje Lietuvai gyvybiškai būtinas yra sisteminio lygmens proveržis. Jau vien tai, kad Lietuvoje iki šiol žmonių su psichosocialine ir intelekto negalia gyvena izoliuoti nuo visuomenės uždarose nuolatinės globos įstaigose, yra įrodymas, kad šioje srityje esminės reformos nevyksta. Todėl skubiai turime imtis namų darbų, modernizuojant psichikos sveikatos priežiūros sistemos tinklą.

Šiame Seime dauguma politinių jėgų atstovauja toms pačioms vertybėms, kokioms atstovauja ne tik ŽTSI, ne tik Žmogaus teisių organizacijų koalicija ŽTOKbet ir nuolat gausėjantis besikeičiančios Lietuvos visuomenės narių skaičius.

Todėl turime gerą progą susitelkę pasiekti, kad Lietuvoje būtų apginti ir stiprinami pagalbos kiekvieno žmogaus teisėms principai ir kad Lietuva lygiuotųsi į aš pasimatymus internete valstybes, kurios pasiekė aukštą gerovės lygį todėl, kad kasdien rūpinasi kiekvieno žmogaus teisėmis.

Susitarta tęsti bendradarbiavimą svarbiausiais Lietuvai žmogaus teisių apsaugos ir stiprinimo klausimais. Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba: situacijos Lietuvoje apžvalga Kviečiame skaityti Europos žmogaus teisių fondo, kartu su Žmogaus teisių stebėjimo institutu, Lietuvos žmogaus teisių centru ir Lietuvos policijos mokykla atlikto tyrimo ataskaitą.

Tyrimas atskleidė, kad nors Lietuvoje fiksuojamas santykinai nedidelis neapykantos nusikaltimų skaičius, tačiau reali situacija yra kur kas niūresnė, nes dalis nukentėjusiųjų pagalbos vis dar nesikreipia, o ir teisėsaugos atstovai, reaguodami į įvykius, dažnai neidentifikuoja neapykantos nusikaltimo motyvo. Nepaisant išsamaus teisinio reguliavimo, neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų registruojama nedaug, nors tyrimai rodo, kad tokie incidentai tarp pažeidžiamų bendruomenių išlieka opi problema.

Remiantis oficialia neapykantos nusikaltimų statistika, matyti, kad metais buvo užregistruotos nusikalstamos veikos pagal BK str. Be to, oficiali statistika, kiek kreipimųsi buvo dėl neapykantos kurstymo ar dėl neapykantos nusikaltimų, padarytų turint neapykantos motyvą, nėra viešai prieinama.

Per beveik dešimties metų laikotarpį buvo užregistruoti neapykantos kurstymo greitasis pažintys renginiai duluth mn, tačiau tik 88 iš jų pasiekė teismą. Neapykantos nusikaltimai pasižymi ypatingu latentiškumu, todėl registruotos nusikalstamos veikos atspindi tik nedidelę dalį realiai įvykstančių tokio tipo nusikaltimų.

Nors daugiau nei 10 kartų sumažėjęs registruotų nusikalstamų veikų skaičius galėtų rodyti teigiamą pažangą, kovojant su neapykantos nusikaltimais, tačiau tiek nacionalinės, tiek tarptautinės organizacijos įspėja, jog statistika neatspindi tikrosios situacijos. Statistiką taip pat iškreipia netinkamas neapykantos nusikaltimų kaip viešosios tvarkos pažeidimo kvalifikavimas BK str. Be to, iki šiol nėra skelbiamas pranešimų apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą skaičius, todėl yra sudėtinga nustatyti tikrąjį nusikaltimų mastą.

Būtent todėl vykdant projektą MesVisi buvo atliktas tyrimas, kurio iniciatoriai siekė išsiaiškinti tikrąją neapykantos nusikaltimų ir kalbos situaciją Lietuvoje, kuri atspindėtų visų pagrindinių suinteresuotų grupių pozicijas: aukų, policijos ir valdžios institucijų. Be to siekta: — identifikuoti pagrindines kliūtis, trukdančias teisėsaugos pareigūnams efektyviai reaguoti į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą, — nustatyti pagrindines priežastis, dėl kurių nuo neapykantos nusikaltimų nukentėję asmenys, neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių nariai nepraneša apie minėtus nusikaltimus, — išsiaiškinti visuomenės informuotumą apie tiriamą problemą.

Atlikę tyrimą, autoriai priėjo tokias išvadas: Netinkamas nusikaltimų kvalifikavimas. Neapykantos nusikaltimai Lietuvos teisinėje bazėje yra išskiriami kaip savarankiškos nusikalstamos veikos, motyvas išskiriamas kaip sunkinanti aplinkybė arba kaip nusikalstamos veikos kvalifikuojantis požymis. Vis dėlto, dažnai neapykantos nusikaltimai kvalifikuojami kaip savarankiškos veikos pagal BK str.

Neapykantos kurstymas kartu su BK str. Viešosios tvarkos pažeidimaso tam tikrais atvejais — tik kaip viešosios tvarkos pažeidimas, nepaisant to, kad nusikaltimas padarytas nesant kitų asmenų, t. Tokia praktika prisideda prie neapykantos nebaudžiamumo ir normalizavimo bei prieštarauja Europos Sąjungos Tarybos pamatiniam sprendimui, kuriuo siekiama užtikrinti, kad už sunkias rasizmo ir ksenofobijos apraiškas būtų baudžiama veiksmingomis, proporcingomis ir atgrasančiomis kriminalinėmis sankcijomis visoje Europos Sąjungoje.

Kitas teatras — tiksliau, kino teatras "Ramova" — įkurtas m. Buvo kilęs net jo išsaugojimo judėjimas, kuriame dalyvavo nevien lietuviai. Didinga senovinė iškaba su lietuvišku žodžiu "Ramova" puošia visą S Halsted gatvę pats ženklas siekia m. Tuo metu legendiniai lietuviai pilotai S.

Darius ir S. Girėnas pakilo savo liūdnai pasibaigusiam skrydžiui ir tapo amžinais kankiniais - m. Steponas Darius ir Stasys Girėnas buvo oro pašto pradininkai ir jų skrydis tais laikais buvo antras pagal trukmę visame pasaulyje 6 km. Lituanica gatvė Vakarinė Bridžporto rajono riba - Morgan gatvė, už kurios jau gyveno lenkai. Atminimo lentos pilotams Dariui ir Girėnui skirtinguose Čikagos oro uostuose Pilotai Darius ir Girėnas, žuvę garsindami Lietuvos vardą skrydžiu per Atlantą, yra vienos gerbiamiausių JAV lietuvių tarpe asmenybių.

Lenta yra terminalo dalies A pradžioje, kairėje pusėje - kadangi tai išvykimo zona "anapus saugumo patikros", ten gali patekti tik turintieji skrydžio bilietus. Atminimo lenta Dariui ir Girėnui Midvėjaus oro uoste m. Polvokio oro uosto ženklelį dažnai galima pamatyti su Dariumi ir Girėnų susijusiuose renginiuose, jis taip pat buvo pavaizduotas ir ant 10 litų banknoto.

Atminimo lenta Dariui ir Girėnui Polvokio oro uoste Market Parkas Marquette Park — didžiausias lietuvių rajonas už Lietuvos ribų Čikagoje lietuvių rajonų - ne vienas, bet kai kas be papildomų paaiškinimų pasako "Čikagos lietuvių rajonas", paprastai jis turi omenyje būtent Market Parką Marquette Park. Tuo metu prie pirmosios bangos prieškario emigrantų jungėsi "antrabangiai", pasitraukę iš sovietų okupuotos Lietuvos. Daugelis jų buvo inteligentai; jie sukūrė gražią ir turtingą bendruomenę, besispietusią apie Lithuania Plaza gatvę.

Per patį pakilimą Market Parke gyveno 30 lietuvių iš 45 rajone gyvenusių žmonių - taigi, Market parkas buvo tarsi Marijampolės dydžiu lietuviškas miestas viduryje Čikagos.

Mergelės Marijos gimimo bažnyčios diding bokštai. Bažnyčia statyta milžiniška tarsi prieškariu, tačiau architektūra gerokai santūresnė - išskyrus tautines detales, kurių tiek, kad toks architektūros stilius vadinamas "Moderniu tautiniu".

Savo laiku sulaukęs ir kritikos, šis architekto Jono Muloko ir interjerą kūrusio Vytauto Kazimiero Jonyno bendras darbas padarė didelę įtaką tolimesnei lietuviškų bažnyčių JAV raidai. Bažnyčioje viskas pulsuoja prarastos Tėvynės ilgesiu.

Lietuvybės JAV istorija

Čia tebešvenčiamos lietuviškos Mišios. Mergelės Marijos gimimo lietuviška bažnyčia Lauke prie bažnyčios nuolat plazda trispalvė. Šiose temose patriotizmas ir Tėvynė ne mažiau svarbi, nei religija — Mindaugas buvo pirmasis Lietuvos karalius, pripažintas Vakarų nes buvo pirmasis valdovas katalikaso Šv. Kazimiero stebukle Kazimieras pasirodo kaip jaunas karys, m. Abi šios temos — Lietuvos valstybingumo gili istorija ir kova su rusais — buvo itin svarbios Amerikos lietuviams XX a. Kazimiero stebuklo mozaika ant bažnyčios Mindaugo karūnavimo mozaika ant bažnyčios Virš įėjimo — bareljefai, įkūniją Lietuvos Marijos kulto vietas Vilnius, Žemaičių Kalavarija, Pažaislis.

Dailūs vitražai taip pat atkartoja šią temą, kiekvienas talpinantis po Mariją ir atvaizduojantis Lietuvos bažnyčias galima rasti ir tų, kurios uždarytos Sovietų.

Kai kuriuose vitražuose — net ir su religija nesusijusios vietos, pvz. Trakų pilis, bei patriotinė simbolika — Vytis, Gediminaičių stulpai. Marijos kultas lietuvių Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje Taip pat įdomios ir dvi sienos bažnyčios viduje, tapytos vienuolių kazimieriečių iš gretimo lietuvių vienuolyno.

Viena jų skirta Šiluvos Marijaji — anksčiausiam bažnyčios pripažintam Marijos apsireiškimui Europoje. Tarp kitų Market Parko žinomiausių lietuviškų vietų - didžiulis Dariaus ir Girėno memorialas. Jo atidarymo metu m. Beje, Steponas Darius, didelis sporto entuziastas, taip pat pasižymėjo tuo, kad vienas pirmųjų Lietuvoje parašė knygą apie krepšinį m. Juodaodžiamsšis rajonas didelės istorinės reikšmės neturėjo, tačiau jis tapo judėjimo už segregacijos panaikinimą Čikagoje taikiniu.

Nusikalstamumo lygis pakilo, dėl to nukrito nekilnojamojo turto kainos, prasidėjo rimti nesutarimai tarp senbuvių lietuvių ir naujai atsikėlusių juodaodžių. Priešingai nei kitiems baltiesiems, lietuviams tai apskritai buvo mūšis dėl išlikimo — jie suprato, kad praradęšį rajoną nebeturės jokios vietos visose JAV, kur kiekvienas gali kalbėti lietuviškai ir būti suprastas. Juodaodžiams, tuo tarpu tai buvo tiesiog "baltas rajonas" ir todėl savotiškas segregacijos simbolis - jiems nebuvo skirtumo, kad ten gyvenę baltaodžiai buvo lietuviai, atsikėlę į JAV po vergovės panaikinimo ir nebuvę vergvaldžiais, o priešingai - tuo metu, kol JAV vyravo juodaodžių vergovė, patys kentę panašią savo esme baudžiavą.

Gal tik kokiais Leginos langų laikais - aisiais metais. Ir nebežinai, į gera tai ar nelabai. Po darbo - taip laimingai sutapo, kad vos už kelių šimtų metrų nuo Pergalės - Gubernijos darykla - užsukau pakeliui, radau gimtadienio proga gintarinio elio su nuolaida, labai gerai man jis nukliuksėjo kur reikia.

Vaidotas parašė greitasis pažintys renginiai duluth mn, patraukliai iššifravo man sukakojusių skaičiukų teigiamas savybes, turėtų šie metai būt sėkmingi. O kaip kitaip. Tokia pakilia nata ir baigsim keverzones. Tai kaip skaičiukai!

Nuliukai dvejetukai. Tik visai atsitiktinai į dienos pabaigą pastebėjau šią dizaineriškai nepriekaištingą kombinaciją. Šiuo momentu klausau Schammasch senesnio albumo, nelabai veža, vėlesni geresni, ir aliuko gubernijos kvietinio vieną ištvarkiau kartu su 40 gramulių meikers marko. Pasidariau ramesnį savaitgalį, pažintys swiss mergina noriu pabaigt Taniušos Pachamačos meniu, kaip tik apdailinėju ketvirtą dalį apie nikkei japonų imigracinius nuotykius į Peru.

Ir visai neturiu didelio noro toliau plėtoti kas geresnio rašinėjimus, todėl atidėsiu rytojui. Palieku daugtaškį, kad žinoč nuo kur tęsti Ką tik paskutinį kartą permečiau akim tekstą apie japoniukus, reiks siųsti.

O paskui žiūrėsim, kaip judinsis kiti projekto dalyviai. Šiandien vėjuota, buvau išėjęs trumpam prasivaikščiot, ėmė ir saulutė trumpam išlindo, pavasaris ir gimtadienis nebe už kalnų. Ir penki mėnesiai fabrike. Vis nepriprantu prie pirmadienių - atrodo šiek tiek apokalipsiniai.

Bet per kelias valandikes įsivažiuoji. Juolab kad darbų apmažėję - sausainiai greitasis pažintys renginiai duluth mn, zefyrai irgi suretėjo, vafliniai saldainiai visą savaitę stovėjo.

Tiktai karamelės lenkai nemažai tonų užsakė - su ja ir dergiamės. Išgėriau per pietus taivaniškos tie gvanjin arbatėlės, prisiminiau, kad poros siuntinių iš Kinijos su arbata laukiu, o ten juk CV kokteiliai su patricko pažintys virusas siaučia, ekonomika ir viešasis gyvenimas apstoję, gal sakau, čia koks ženklas, kad gana, nusiraminkit biški.

Ir ne tik kiniečiai Aš irgi vis dažniau pagalvoju apie pavasarį nors kokia čia žiema su nuolatiniu pliusukaip smagu Radvilišky sėdėt ir tik labai paviršutiniškai apie bet ką mąstyt. Atrodo, vos prieš kelias akimirkas raudonai spalvavau spalvinau? Ir ką nuveikiau? Atrodytų, nieko. Bet juk kone tą patį galėtum pasakyti apie bet kurį metų tarpsnį, broluži! Lyg netikėtai kaip nepasisekė susitiktum kokį seniai bematytą pažįstamą, ir jis tavęs paklaustų: nu kaip, Dariens, gyveni? Gerai, o kaip tu?

Aš irgi gerai. Kaip gerai, kad viskas mums abiems gerai. Ir tik paskui pradedi atsirinkinėti nereikšmingas? Žodžiu, parašė man geriausia sesers draugė Tania, sako: tu čia lyg ir rašytojas, o mes ot galvojam padaryti savo restoranėliui Pachamama tokį mandrą gėrimų valgiaraštį gėriaraštį?

Štai parvežė iš Niujorko kaip ir pavyzdį, įrišta kaip greitasis pažintys renginiai duluth mn knyga, odiniai viršeliai, su daugybe pasakojimų, iliustracijų ir nuotraukų, dailininką met irgi kaip ir turim, taigi reikėtų kažkokių tekstų, susijusių su Peru virtuve ir Peru apskritai, ir Nikkei virtuve, tai yra, su peru ir japonų gastronominiu plakiniu.

Bet - kaip jau pačioje pradžioje dažniausiai būna - nelabai žinom nuo ko ir pradėti, gal tu Vilniuje būvoji? Būvoju labai retai, kartą du metuose, ir visai tingis man kažkur toliau nei 10 km spinduliu trenktis, nes jau 27 dienos taip smagiai vienodai praliuoksėjo ir nė kiek neprailgo, tuolab neįgrįso, labai nemaga kažkur iš savo urvo į šaltą pasaulį lįsti. Saldainių fabrikas-namai-pardaškė. Tikras bastūnas. Bet ėmiau po truputėlį rinkinėti medžiagą vien Pachamama pavadinimas šaukėsi Andų tautų ir inkų mitologijosir šį bei tą mitiško pririnkau.

 • Kaip pasakyti savo tėvams apie online dating
 • Pažintys papuošalai karoliai sąsagomis
 • Pažintys tikrai protingas vaikinas
 • Pažintys laiškus jai
 • Čikaga Ilinojus, JAV Čikagos aglomeracija - maždaug 80 lietuvių namai ir gerą šimtmetį pats svarbiausias lietuvybės centras už Lietuvos ribų.
 • Susigavau netikėtai į vasaros pabaigą laimę, norėjau pasakyti, Laimo ligą.
 • Pažintys ne tikintysis

Atspausdinau ir nuvežiau į Pachamamą. Tiesa, Tania su restorano vadovu Laurynu buvo po vakarykščio išvargę, greitasis pažintys renginiai duluth mn lyg ir nubrėžėm šiokius tokius būsimo gėrimų katalogo kontūrus.

Vėliau netgi mane, veltėdį, paėdino, atsiprašau, pamaitino. Tunų sevičė, puikiai, riebios tigrinės, o gal leopardinės krevetės pikantiškam medaus padaže, pirštus aplaižysi, paskrudintos saldžios bulvytės, jautienos išpjovos anticuchos, ach Žodžiu, labai gardžiai persiėdžiau.

Pažadėjau, kad toliau rinksiu medžiagą apie inkus, konkistadorus, japonus geležinkeliečius. Iš Žemės Motinos prieglobsčio išėjau į šaltą pasaulį. Po teisybei, ne tokį ir šaltą, nėra dar buvę ant Lietuvos tokios šiltos žiemos. Nė minuso nesulauksi, ką jau bekalbėti apie sniegą. Susitikau su amžinu draugeliu Vaidotu, bet tas į gimtadienį Burbiškio dvare, Anykščių rajonas, ruošėsi, o ir sausą sausį savo kepenims paslaugiai pasidarė, taigi šiltai pabendravom pusantros valandos, ir aš jau greitajam traukiny, ir po 2 val.

Taigi nė kiek pažįstamam nesumelavau - viskas tikrai gerai. Skaičiukai kitokie, o protelis vis tas pats.

Todėl, Dariuk, patark pats sau nieko mandraus šiais metais nesilinkėti - nebent naujų kvailysčių. Nes visa kita: apskaičiavimai, pasižadėjimai, prognozės, patyrimo galimybės ir sąlygos, pragmatiniai planai su naujais tikėjimais ir viltimis tėra - kaip pasakytų amžinatilsis A. Juda juda, bet galiausiai lieka tik kitokie skaičiukai, o protelis tas pats.

Ir niekur toli nepabėgsi, tik į dar vieną pradžią. Tad rytoj turiu keltis penktą ryto, kad išgerčiau žalios puero ir nuolankiai žingsniuočiau į stotelę, kur lygiai atpuškuoja 7 busturo autobusas, per 15 min. Bielskio stotelės, o nuo ten iki Pergalės tik geras šimtas neentuziastingų žingsnelių. Niekas anaiptol dar nesibaigė, ypač gamyba.

Greitasis pažintys renginiai duluth mn dar mėnesiui? Betgi tas pats anoniminis sociumas tvirtina: kvailumui ribų nėra. Todėl yra kur paplušėti, vyručiai ir mergikės! Labai liūdna, kad išėjo anapilin ar kur ten gali išeiti tikras vir bonus unikalus mąstytojas, intelektualas, nepranokstamas rašytojas ir prigimtinis ironikas, o iš tikrųjų tikrų tikriausias filotopas Arvydas Šliogeris.

Paskutiniais metais jis man atvėrė akis privertė? Taip, Arvydai, pats matai, visgi kalba labai sunku pasitikėti. Gaila, tavęs gyvo nesutikau, bet ką aš tau būčiau galėjęs pasakyti, ko ir pats nežinotum? Todėl geriau patylėkim. Tu, sugrįžęs į absuliučios laisvės namus, nebūtį, aš, vis dar saikingai išsipisinėdamas jos link klibinkščiuodamas esu? Čia ir byb Te egzistencinė ironija, humoras ir skepsis lydi mus, nelaimingus kalės vaikus, nuo lopšelio iki grabelio!

Šiandien po darbo išeinant iš Pergalės dalino sargai kalėdines dovanėles saldumynų rinkinukus, kaip kitaip. Kadangi esu įdarbintas netiesiogiai, išaiškėjo, kad dovanėlės man nepriklauso.

Pirmą akimirką pagalvojau - dirbu kone už du, nes mano porininką atleido, - o dovanėlės nepriklauso? Tikrai tą akimirką visai nelojaliai norėjosi fabriką velnio subinėn pasiųst, kad vaikučiai dantukus sveikus išsaugotų ir klastingo lėtinio diabeto išvengtų. Važiavau autobusu ir nepaguodžiamai kinkavau galva - dirbu vos ne už du, o dovanėlės nepriklauso!

Ir 40 pažintys 21 jų nematė, tų dovanėlių, išlipęs po pusvalandžio savo stotelėje kamščiai, nors tik trys valandos dienos. Kur tie ratuoti hominidai tokiais kiekiais tokiu ankstyvu metu važinėjas?

Bus ir dantukai sveiki, ir lėtinio diabeto klastų galgi šioj dekadoj išvengsiu. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, neveltui senoliai bylojo. Bet vis tiek ariu vos ne už du! Nebeilgai, nebeilgai Šiandien nelauktai netikėtai sužinojau - nuo gruodžio 23 dienos iki Naujųjų metų "Pergalė" su visa savo mašinerija ir žmogiškaisiais resursais išeina atostogų! Reiškia, atpilsiu paskutinę savaitėlę ir Tik ar ilgai?

Mėgstam, oi, mėgstam mes, žmogystos, kvailus klausimus uždavinėti. Verčiau jau prie arbatos puodelio be jokių pagražinimų ir melodraminių išvedžiojimų iškilmingai skelbiu šiuos metus Arbatos Metais - daugybė rūšių išbandyta, įvairiausių skonio niuansų aptikta lengvai kofeiną ir naudingas nuotaiką gryninančias amino rūgštis įsisavinti ir pamėginti ateities-praeities negalimumu sielos negluminti.

Nes juk nieks tiksliai nežino, kas bus tuose skaičiukuose, todėl TAIP ar NE neturėtų kažko esmingo Camellia sinensis gerbėjo egzistencijoje pakeisti. Žodžiu, turim iki švenčių ir naujako dar kažkiek dienų, gal dar ką nors per tą laikotarpį visgi be laiko sąvokos sunku išsiverst!

Ganėtinai įkyrėjo registruoti ir prižiūrėti visus konditerinius procesus - pasiryžau iškeisti saldumynų gamybą į daug mielesnį alaus turizmą. Mat paskambino netikėtai? Arūnas Filadelfijus ir pranešė: renka šaiką kelionei į Rygą - reiks nepametant galvos? Kas aš toks, kad pabūgčiau!

 • Greitasis pažintys bay of plenty
 • Vokietijos pažinčių žodžiai
 • Pažintys santrumpos ltr
 • Blokas b prisijungę pažintys
 • Pagrindinis mokymų tikslas — skatinti aktyvią, apmąstytą ir į klientą orientuotą gynybos kultūrą, ypač akcentuojant laikino sulaikymo situacijas.
 •  Ее зовут… Не отключайся, дружище… - Роса… - Глаза Клушара снова закрылись.
 • Pasirašymas ir pažintys

Įsikūrėme jaukiame nuomotame butuke šalia Dauguvos upės ir išdrožėme į An adventure for every beer lover taip kelias buvo pristatytas lankstinuke. Pirmadienį, lapkričio 18, Latvija turėjo švęsti nepriklausomybės dieną - namai šventiškai apšviesti, ant pastatų fasadų ir šaligatvių sumirguliuoja projekcijos, lazerių ugnys virkdo akiduobes ir tinklaines.

Tiktai oras kaprizingas - nors ir nešalta, bet akinių stiklus aplipdo dulksna. Pirmas mūsų kelionės punktas - Alkimikis darykla. Medinis pastatas, interjeras galgi pernelyg tvarkingas tokiai užeigai, prie baro stovi barzdoti-tatuiruoti-auskaruoti barmenai.

Vėliau įsitikinom, kad kitokių į tokį atsakingą darbą turbūt ir nepriima. Kartus skalsus 8 laipsnių gėrimėlis, bematant pripildęs kraujagysles pozityvios mielių dvasios. Vėliau sekė Kanepes CC kultūros centraskelyje pažymėta 5 numeriu. Ot, čia interjeras puikiai atitiko undergraunderio-alaus mėgėjo dvasią. Visa aplinka pasitrynus, nučiupinėta, bet sava. Gaila, kad mus užklupo vėsokas metų laikas, galėjai nesunkiai įsivaizduoti, koks pasiutęs gyvenimas verda šiltesniais orais didžiulėje terasoje buvo ir grilius, ir ryškiai išpaišyta karvė.

Po antro bokaliuko pasijautėm distrikte lyg namie. Kaip kitaip. Kojos eikliai nunešė į dar vieną daryklėlę - šįkart į Ziemelu Enkurs.

Užlipom į antrą aukštą pro dviračių taisyklą įdomus derinys. Viskas ten pasirodė besą susiję su marinistine tematika - ir alaus pavadinimai, ir barmenų tatuiruotės, ir barzdos, ir auskarai, ir Mano kompanionai gyvenimo, atsiprašau, alaus kelyje pasiėmė paragavimui po 4 rūšių mėginėlius, aš, prisiminęs savo šaunias upeivio dienas, ryžtingai griebiau flagšipą El Capitan.

Savaime suprantama, IPA. Įsidėmėjau grindis ir tualeto sienas, išklijuotas maišais nuo kavos pupelių. Prasukom dar pro kelis distrikte pažymėtus taškus, bet neužsibuvome: Vest sunkiai radom įėjimą į vidų gal jau tikrai rūšiniai salyklai ėmė savo klastingą galią rodyti? Deja, visos vietos rezervuotos. Zobens un Lemess okupavo barzdoti metalistai, jei ne putoti bokalai, būtum nesunkiai anuos sumaišęs su musulmonų fundamentalistais. Autentikoje radom tik 3 pilstomas alaus rūšis, tad musų nelauktai išpuikusioms gerklėms tai buvo per menkas penas.

Bent jau interjeras estetinį nusiteikimą paglostė: Filadelfijus net ant gausiai purškiamais dažais išpaišynėtos sofutės įsiamžino. Galiausiai patupdėm savo išvargusias šiknas Labietis darykloje.

greitasis pažintys renginiai duluth mn

Ot ten tai tikrai tikrai alaus marios. Pati geriausia šioje šviesioje ašarų, atsiprašau, alaus kelionėje, vėliau apibendrinsiu. Maloni aplinka, viduj ir išorėj. Pagautas kelioninio alaus įkarščio pabandžiau deginto Kapracis juodo elio. Štai čia šiek tiek ir apsigavau - buvo laaaaabai sudegintas.

Laimė, kad susimetėm tryse pabandymui, pasiraukę išlaižėm. Galiausiai ištrūkom iš mielaširdingų alaus distrikto gniaužtų ir visai nepastangiai bandėm prisiderinti prie Senamiesčio turistų minios, todėl neprisiderinom.

Mus nešė salyklo dvasia, o juos Paskutinė stotelė nuvedė mus į kažkokius pavadinimas neužsifiksavo alaus namus.

Prieš miegą pasistiprinau Bitter than your mama dviguba IPA. O pakirdus iš įpratimo apie aštuntą ryto net galvos nebarškėjo. Maloniai keista. Todėl ir rytinė puero arbatos dozė tebuvo reikalinga vakarykštį kartumą nuo gomurio nuplauti. Taigi galiu drąsiai teigti, kad projektas "socialinių realybės konstruktų pritaikymas ir minimalus valdymas maisto konditerijos pramonėje" sėkmingai tęsiasi. Pergalė su visu savo žmogiškųjų ir mašininių resursų kontingentu manęs kol kas nenugalėjo.

Praėjo mėnuo, apsiuosčiau, apsipratau, kojas sušilau, susidariau bendrą vaizdą ir veiksmų planą. Bet iš tikrųjų viskas suplanuota už mane, taip sakant, kas netingi, tas ir gieda.

O ne tinginių, taip vadinamų spartuolių, taip vadinamų entuziastingųjų vergų įmonėje nors vežimais lifteriais vežk. Panašiai kaip vištidėje - laksto vištos, kaip tik mokėdamos kudakuoja, bando savo pamišėlišku rėksmingumu net gaidžius imituoti o gaidžiai, atvirkščiai, mokosi kudakavimo iš vištųir joms atrodo, auklė greitasis pažintys tai jos gano visas kitas vištas, ir tik dėl jų fabrikas dar nesugriuvo ir sėkmingai gamina produkciją, o laimingi vaikučiai iš to neapsakomo dėkingumo grūdasi grūdus, atsiprašau, saldumynus į burnytes saujomis.

Jei bandytum kreipti dėmesį į tokį vištų-gaidžių ansamblio pasirodymą, greitai nuprotėtum, ir kartu su anais pradėtum gerklę laidyti. Visgi prieš kelias dienas nebeapsikenčiau ir į vienos ypač greitasis pažintys renginiai duluth mn vištos riksmą atsiliepiau grėsmingu NERĖK! Teko į broką vežti, kad permaltų Štai jums ir vietinė techninė terminologija. Bet jei nereikia kovoti su vietiniu gyvulių ūkiu, viskas daugmaž pakenčiama: kvapai malonūs, šilta ypač aktualu dabartiniu metų laiku"bloguosius" angliavandenius tiesiogine to žodžio prasme furomis vežk, bet jei saikingai, taip sakant, tada dar įmanoma: rytą du Gaideliai sausainukaipriešpiečiams viena Fortūna Black helouvyno proga su anglies milteliaisviena Meška Šiaurėje pietums.

greitasis pažintys renginiai duluth mn

Ir jokių zefyrų, ten bemaž grynas cukrus! Prasidėjo nauja savaitė Tiksliau, prasidėjo savaitė, kuri turėtų žymėti taip vadinamą neeilinį Dariaus T. Ir iš tikrųjų, taip netikėtai viskas susiklostė - atrodė, tiesiog vykdau kažkieno kito komandas, o gal ir iš tikrųjų už mane kas pažintys mergina telefono numerius pa sąmonėje vadeles tampė Žodžiu, aną pirmadienį 09 30 nuėjau į pokalbį su darbdaviu, antradienį užsisakiau ir gavau akinius senus kažkokie nelaimingi kalės vaikai nufirfinopasitikrinau sveikatą tinkamas su regėjimo korekcijaišklausiau higienos įgūdžių maisto tvarkymas kursą, trečiadienį pasirašiau sutartį su laikino įdarbinimo firmele, ketvirtadienį pridaviau dokumentus darbdaviui, ir penktadienį - še tau kad nori ar nenori - jau esu ne koks tai sumautas visuomenės priešas, norėjau pasakyt, bedarbis, o Vilniaus Pergalės Šiaulių Cecho buvusios Naujosios rūtos konditeris.

Aišku, pernelyg skambiai pasakyta: esu pakuotojas, krovikas, pagalbinis darbininkas, atsitiktinis gaminamos produkcijos degustatorius zefyrai, vafliniai saldainiai, griliažas, sausainiai, bambonkės. Pirma darbo diena buvo tikras miglynas - keturi cecho aukštai, ir visur viskas neaišku. Gausybė įrengimų ir gamybos linijų gaudžia, moteriškos būriais šmirinėja, meistrai surauktais antakiais žvalgosi ir visomis kryptimis siuntinėja sunku neužkliuvus ir minutei atsipūsti, iškart suranda įdomios veiklostik retkartėmis sustoji ir panagrinėji gaminamos produkcijos etiketes: labai daug pusiau ir pilnai hidrintų palmių branduolių riebalų ir dar daugiau cukraus.

Tad turėtum būti labai pakiliai nusiteikęs, kad galėtum saldainukus pavadinti tikrai pilnaverčiu maisto produktu. Ir pradedi mėtytis, ir nebežinai, kam atstovauji - sveikos gyvensenos adeptams ar konditeriams. Bet juk saikingai vartojamas net gyvenimas pusiau sveikas. Žiūrėsim, kaip vystysis tolimesnė cechinė-konditerinė karjera. Jei ne pergalė, tai bent jau dalinės lygiosios.

Beje, kvapas ir švara darbo vietoje dirbam baltais chalatais pasipuošę ir vienkartines kepuraites išdidžiai ant galvų užsimaukšlinę, lyg kokie farmacininkai gerokai kompensuoja kitus nepriteklius, tai tau ne kokia plastmasė, metalas ar mediena. Anų arčiau burnos išvis geriau nekišt! Rašau jau gerokai į rudens teritoriją įžengęs. Nors rudeniu tik labai iš tolo tekvepia: orai saulėti, dienos šiltos, beržai dar tik labai kukliai keliais lapeliais gelsvai nusispalvino, nuotaikos irgi dar inertiškai vasariškos, tiktai pati diena žymiai patrumpėjusi, - pusė devynių jau tamsu.

Sesuo su dukrytėmis pabuvo Lietuvoj dvi savaites ir grįžo į savo amerikonišką kasdienybę. Smagumas buvo neišpasakytas tas dienas kartu leisti: blaškytis po Šiaulius, Palangą, Radviliškį Bet po smagumo - kad ir giminiškai pakilaus - visada atsiveria praeinamumo melancholija ir tuštuma. Bet kitaip manding žmogui ir neduota: niekaip jam neišeina belaikėje dabartyje įsikurti, visada ilgisi šviesiųjų praeities momentų arba iš anksto ruošiasi mėgautis arba nerimauti ateities numatomais įvykiais.

Įvykiai realizuojasi - dažniausiai sklandžiau negu buvo tikėtasi, nes greitasis pažintys renginiai duluth mn prisiminimus kaupiantis ilgalaikės atminties sąmonės? Patartina dar įsimintiniau bei šventiškiau. Bet kokiu atveju liks ilgesys, kurį pravartu kaip nors nuslopinti, užmaskuoti: panirti į darbus, naujus projektus, imtis kūrybos, sportinės veiklos, interjero dailinimo, grožio terapijos ar kulinarijos.

Ir tik laimingiausiems pavyksta tą ilgesį apšauti - nedelsiant, tuoj pat pakišti jam kitus, ne mažiau vertingus išgyvenimus. Betgi apie tai ką tik ir kalbėjau. Taip aš ir padariau - tik Ritai su mergičkom išskridus nutariau sutikti rudenį savo neprilygstamoje Radviliškio fazendoje. Dėl to nusigabenau ten ne tik didžiulį daržo gėrybių arsenalą, bet ir visą muzikinę aparatūrą, nes akustika name afigiena. Visomis išgalėmis mėgavaus banaliausiais dalykais: gamindavaus valgyti, kuisiaus po ūkį, rinkau obuolius krituolius, pjoviau žolę, aižiau pupeles, drožiau pasivaikštinėti po apleistus kolektyvinius sodus, vakarais sutemus nes geriausiai skamba klausiaus svaigios muzikėlės saikingai užsigerdamas lengvais gėrimais.

Paėmus eilutę iš Mika Valtario Sinuhės Egiptiečio: "tebebuvo kažkas užkrečiamai drąsu ir linksma. Ir vėl turiu adaptuotis mieste ir uždavinėti kvailus, bet privalomus klausimus: o kas toliau? Kaip būti, kad būtis neužsipultų visa savo rūstybe arba lengvumu, kaip kad šiuo metu skaitau M.

Kunderos knygelėje. Žemės ūkis visada gelbsti: nukasiau bulves, derlius neypatingas, bet ir aš neypatingas bulvių gerbėjas, tuoj ateis eilė morkoms ir kopūstams.

Žodžiu, lengvai valstiejauju. Bet vis tiek po truputį dūmavoju, ne laimei, smegenys vis dar savo vietoje. Blogiausiu geriausiu atveju eisiu į dviračių gamyklą dviračių surinkinėti. Aš labai mėgstu dviračius. Atvyko iš Amerikos sesuo Rita po šešių metų su dukromis Greta 13 ir Stela Nusimato aštuonių dienų intensyvi viešnagės programa: Šiauliai, mamos daržas, Radviliškis, Palanga Netgi iki pat alkūnkraščių paniręs į kasdienybės konformizmą ir banalybę cha cha:kartais turi nors neprivalai: sukrutėti visomis galūnėmis, ištrūkti iš santūrios buities gniaužtų, pakeisti aplinką, kūno buvimo erdvėje koordinates.

Arba tiesiog nesipriešinti ir pritariančiai sukinkuoti galva, jei kas pasiūlo trumpalaikes prasiblaškymo galimybes. Taip nutiko ir su Mindės pasiūlymu. Mat atskrido iš Amerikos, Indianos, jo brolis Gediminas aplankyti artimųjų ir gimtųjų vietų. Išbuvo Gedis čia virš dviejų savaičių - padoriai atšventėm ir sutiktuves, ir išlydėtuves su priklausančia kepta orkaitėje kalakutiena.

Bet štai ėmė ir netikėtai? Sėdom į nuomotą mašiną ir tryse išvažiavom į Vilniaus oro uostą, išskraidinsiantį Gedį atgalios į naująjį pasaulį. Tądien orai nutarė iškrėsti tikrą šunybę - po ilgesnės sausos pertraukos kone pusė kelio pliaupė liūtis. Visgi laimingai nusigavome į oro uostą, atsisveikinome su Gediminu. Bet grįžti atgalios į Šiaulius su Minde neskubėjome - išsikėlėme misiją aplankyti jo tėvą Zenoną, su savo klajūniška nenuoramos dvasia nusidanginusį į Dūkšto miestelį Ignalinos rajone.

Autobusų stotyje sėdome į autobusiuką ir po dviejų su pusė valandos ne itin konfortiškos kelionės atsidūrėme minėtame miestelyje pastaba ateičiai: po pusvalandžio į tą patį miestelį būtų išriedėjęs traukinys; kelionė būtų trukusi pusvalandžiu trumpiau, taigi būtume atsidūrę tuo pačiu metu, bet daug patogesnėmis sąlygomis. Išlipęs iškart nufotografavau kelio ženklus: Ignalina 27, Zarasai Žodžiu, pusiaukėlė.

Zenonas be jokių nereikalingų preliudijų iškart patraukė link savo būsto. Bet pirmiau užsukome į parduotuvę pasirodo, jų mažyčiame miestelio centre įsikūrusios net trys! Prisispirkome būtino išgyvenimui maisto ir Ir štai mes stovime prie dviaukščio tiksliau, 8 butų daugiabučio. Šiek tiek aptrupėjęs, šiek tiek pasidėvėjęs, bet vis dar stovintis, o svarbiausia - su visais patogumais.

Dviejų kambarių butuke buvo įsismelkęs ne itin kokybiškas kvapelis, akivaizdžiai gyventojas per mažai vėdino savo palocius. Iš šiaip Zenonas pastebimai pasikeitęs, atmintis pašlubavus, užsiciklina ant tų pačių frazių, nejau senatvė su daktaru Alzhaimeriu ar kaip ten jis?

Neabejotinai reiktų pas specialistus pasirodyti, oi reiktų. Bet mes ne dėl to čia susirinkom, kad išradingosios senatvės pokštus aptarinėtume. Pasistiprinom po kelionės maistu ir Ganėtinai įspūdinga medinė bažnyčia, o šalia jos parkelis su gausiais suoliukias ir ežeriuku su ilgoku tiltu. Tik vanduo labai jau dumblėtas - akivaizdūs sausros padariniai. Nulingavome prie daug didesnio Parsvėto ežero. Esam ten maudęsis ankstesnių išvykų į Ignalinos rajoną laikais. Čia situacija panaši - paplūdimy privežta daug gražaus smėliuko, bet vanduo toks dumblinas, kad net nežinai, kokiu būdu savo mažne vykusius plaukimo gėbėjimus pademonstruoti.

Tuo metu žemę užklojo nauja liūties banga, bandanti paneigti mūsų samprotavimus apie sausrą. Net su skėčiais smagiai permirkome. Skubinai grįžome į namus. Ir vėl pasistiprinom maistu ir Miegoti nudrožiau daug vėliau nei būčiau geidavęs - dėl Zenono ir sūnaus Mindės ne itin ramių diskusijų bei abiejų karšto būdo.

Bet tai juk seniai niekam ne naujiena. Šiek ne tiek pamiegojome, kukliai papusryčiavome ir išsibeldėme iš Dūkšto Šįkart traukinuku. Vežė jis mus linksmai pro pušynus tik labai saikingai kartkartėm iškirstus ir apskritai gražius gamtovaizdžius iki pat Vilniaus.

Turėjom dvi laisvas valandas iki kelionės į Šiaulius. Paklajojom po saulėtą Vilnių - didysis kačių gerbėjas Mindė labai norėjo užsukti į Kačių kavinę. Radom ją visai netoli Katedros. Liepė mums ant batų užsidėti maišelius, nusiplauti rankas, kad katinėlių kokia nors zaraza neužkrėstume. Katinėlių buvo greitasis pažintys renginiai duluth mn spalvų ir plauko: rainų, baltų, juodų, margų. Gulėjo sau ramūs, lyg išdresiruoti, ir leidosi lankytojų kalbinami, glostomi, kedenami.

Pažiūrėjom, pasisveikinom, paglostėm, nufotografavom. Išgėrėm po bokalą alaus į mielų gyvūnėlių sveikatėles. Rainis atsidėkodamas netgi ant mano neapdairiai palikto ant grindų lietpalčio įsirangė ir taikiai užsnūdo. Gera miestelėnams su gamta ir gyvūnija nors tokiu netradiciniu būdu susijungti Išpuolė labai netikėtai turiningas ir įsimintinas savaitgalis. Kelios dienos prieš pagrindinius įvykius paskambino amžinas draugelis Vaidotas ir greitasis pažintys renginiai duluth mn važiuoti į Devilstone festivalį pasiklausyti metalistų ir ne tik riaumojimų ir malonaus gitarų ir ne tik skambesio.

Kas aš toks būčiau, jei atsisakyčiau? Atdūmiau šeštadienį į Vilnių, sėdom su broliais Puklevičiais Vaidotu ir Aidu į išsinuomotą City Bee pežo, ir po geros valandos buvom Anykščiuose, kur trečia diena ir duzgė minėtas festivalis. Vis dėlto tai nebuvo kelionės pabaiga; visada pravartu turėti papildomus kozirius. Mat naktį ketinome praleisti už 15 km nuo Anykščių stūkstančiame Burbiškio dvare nemaišyti su tokį pat pavadinimą turinčiu dvaru Radviliškio rajone, kur pavasarį gausiai tulpės žydi.

Dvaras tikrai padarė įspūdį: atrestauruotas, baltai nutinkuotas, su išdidžiai bokštelio viršuje plasdančiu vyčiu. Pasirodo, kažkadaise Lietuvoje buvo pridygę apie dvarų, iki mūsų dienų vienokiam ar kitokiam nusidėvėjimo pavidale išlikoiš kurių sutvarkyti tik Dar labiau širdis glostė faktas, kad dvare visą naktį šeimininkausime tryse. Neskaitant katės Sofijos ir kalbančios papūgos Erelio. Išsirinkau 13 numeriu pažymėtą miegamąjį.

Įkalėme ant drąsos šampaniuko ir bordo vynelio, užkandome Gruyere sūrio ir išdūmėme į koncertą. Surasti Devilstone nebuvo sunku - tereikėjo orientuotis į gausų metalistų ne tik ir įmantriai - bet nebūtinai skoningai - taituiruotų būtybių srautą.

Prie įėjimo dailios metalistės ant riešų užsuko medžiagines apyrankes - netgi priplojo kniedę su senovišku aparatu. Kaip ir reikėjo laukti, prisiminiau savo viešnagę metų festivalyje grojo Anathema ir Haken. Tuomet bent pusė auditorijos sudarė metalistai.

Susipažinkime - broliai Kaušai

Dabar vaizdelis ženkliai skirėsi: labai jau eklektiška liaudis - nuo vaikų iki brandesnio amžiaus anykštėnų. Žodžiu, susirinko visi smagiai?

Mėta Adutavičiūtė, Žmogaus teisių stebėjimo instituto advokacijos vadovė

Nelauktai sukilo apetitas, todėl pasistiprinome burgeriais su jautiena. Visai padorūs. Galop sulaukėme atlikėjų, dėl kurių ir nepabūgome atsibastyti į tokias tolybes - nuo pat metų pamėgtų lenkų Riverside. Kaip vėliau pasakys vokalistas-bosistas Mariušas, "mes turėjome čia būti greitasis pažintys renginiai duluth mn seniau Nebesinorėjo gadinti tokių šviesių įspūdžiu jokiais blekeriais ar kitais pragaro šaukliais, todėl nusprendėme grįžti į dvarą ir dar šiek tiek pasivaišinti.

Nė kiek negeidaudami nuklydome nuo kelio, bet galų gale pasiekėme kelionės tikslą. Susiruošėme vėlyvąsias vaišes ir įsitaisėme Cigarų kambaryje. Sienos nukabinėtos ragais, aukštas lubas siekiančios knygų lentynos, antikvariniai baldai, didžiulis židinys, žodžiu, kaip tikrais bajorų laikais. Buvo ir šampaniuko, ir raudono vyno, ir super smirdančio kamemberto, o vėliau ir kubietiškų cigarų su 8 metus išlaikytu salvadorietišku romu. Po nerūpestingų pašnekesių užsidarėme savo numeriuose tik 3 nakties.

Manasis 13 numeris atsidavusiai saugojo ramybę - jokios bajorų dvasios nepuolė apverkti savo seniai prabėgusių gyvenimėlių nei sapnuose, nei jusliniame pasaulyje. Visgi pakirdau labai anksti - apie septynias. Varčiaus varčiaus, bet nieko daug neišvarčiau, todėl išlipau iš patalų devintą. Netrukus pabudo ir broliai. Pasidarėme kultūringus pusryčius su mėsike, sūriu, pomidorais, užgėrėme stipria Star of Menghai puero arbata.

Atsisveikinom su tikraisiais dvaro šeimininkais - Sofija ir Ereliu - ir skaidriomis sielomis iškeliavome atgal į megapolį. Atrodytų, bėga vasara ne dienom, o mėnesiais. Ir Joninės su laužais prašuoliavo, ir diena trumpėti pradėjo, ir sausra užėjo, ir tik prieš kelias dienas šiek bei tiek lietaus iš dangaus nuvarvino, bet bulvėms lyg ir per vėlu, jau su vikšrėmis sukrito, kone gali kasti, bet ką ten prikasi, žirniukus, tiktai koloradų vabalai džiaugiasi skalsiu kąsniu.

Radviliškis kažkiek pabodo - nuvažiavau praeitą sekmadienį per Kęsto gimtadienį kartu su Kęstu tiktai žolės bet greičiau šieno, po sausros tiktai ruda danga belikus su nauja benzinine žoliapjove nuskusti. Skuta žoliapjovė pavyzdingai, kad ją kur! Mama šiuo metu ligoninėje - kardiologiniame skyriuje, įmontavo jai prie raktikaulio širdies stimuliatorių, laidus su elektrodais per kraujagysles prie skilvelio pritvirtino. Kad ritmas netriktų. Reikia tikėtis, bus tik į gerą. Vėl galės moteriškė pilnavertiškai po daržus kapstytis.

Menininkas Dianius tvarkosi savo ūkį - atnaujina namą - pakviečia kartais ir mane į pagalbą. Šlubis Gintaras po pusmečio pagaliau pradėjo vaikščioti - dabar pats šlubčioja ir į maximą, ir į mėsinę. Mano paslaugų nebereikia. Ir ačiū dievui. Visada kas nors įvyksta, net jei neplanuoji. Elektroninėje skaityklėje dar sykį peržiūrėjau "Iš širdies gerumo". Tikrai pavykęs bandymas - trumpas, konkretus, su gera juodojo humoro doze.

Vis dėlto nenusprendžiu - bandyti su leidyba kruštis, ar tiesiog ramiai sau pasninkauti su puero arbata vien juodos turiu virš 10 skirtingų blynų! Būtų gerai dar nuotraukoms rėmelius ir pastportus užsisakyti, papildysiu Radviliškio galeriją vaizdais iš Yellowsone parko.

Pora yra ir su mano vienintele navigacija Nemune. Šiuo metu truputį dažinėjuosi namuose Šiauliuose, reikia pasiruošti sesikės Ritos su dukromis vizitui.

Darže pasirodė cukinijos ir agurkai - daraus salotas kasdien. Nieko geresnio ir neprigalvotum, net jei vitaminų perpildytas smegenis spaustų nenumaldomas poreikis galvoti. Jau ir nužydėjo obelys Radvilišky ir visoj šalelėjlabai gausingai nužydėjo. Bus obuoliukų rudenį.

greitasis pažintys renginiai duluth mn

Bet kol kas dar tik vasara artinasi, su gausiai želiančia žole, šienlige ir naujais namo projektais. Mat sugalvojau antram aukšte nudažyti grindis. Spalva rudai raudona, visai gerai dera prie šviesių tapetų. Paskuii dar prikabinėsiu nuotraukų, ir bus kaip galerijoj. Per 3,5 mėnesio parašiau juodają taip vadinamą hard-boiled detektyvinę-kriminalinę komediją "Iš širdies gerumo". Išėjo nelabai ilga - apie puslapių, bet toks ir buvo pradinis sumanymas - neišsiplečiant, bet su intensyviai besirutuliojančiu siužetu.

Kol kas tik miglotai nutuokiu apie tolimesnį kūrinio likimą - kai tokia leidybinė situacija Lietuvoj, tokia pozicija geriausia.

Smurtinio ekstremizmo priežastys

Daviau perskaityti Leviui - nes jis lyg koks alter ego pasirodo ir šioje knygelėje. Virtualusis personažas - kompiuterastas. Kaip bus paskui, žino tik paskui. O aš rytoj, sekmadienį, vėl į Radviliškį išskuodžiu. Taip įsisiautėjo šiltasis pavasaris, kad medžiai sužaliavo per vieną savaitę: beržai nusidažė skaisčiai žalia spalva, tiesiog glostančią akį, primenančią, kad štai šitai ir yra absoliuti tikrovė ir būties orientyrai gerb.

Šliogerio motyvai ; ką jau kalbėti apie sodus su vyšnių bei slyvų žiedų puošmenomis. Rėkyvos pakrantė tapo kone antraisiais namais; numinu su dviratuku kas antra diena. Ir tik bežadis žvilgsnis fiksuoja, kaip visa gyvybė taip staiga sujudo ir suvešėjo. Su mama jau pasodinom bulves. Tiktai vienas amžinas sodininkų neramumas - kur tas lietus Lietuvoj pradingo? Jau visą greitasis pažintys renginiai duluth mn nė lašelio gyvybės iš dangaus. Žemė virsta į pelenus - pakedeni, ir dulka.

Ir trečia savaitė giedra - ir per Velykas, ir per Atvelykį, ir per tuoj ateisiančią visų darbo žmonių šventę - gegužės pirmąją. Reikia tikėtis, kad greitai prapliups. Ir lėksiu į Radviliškį drožti pirmosios žolės. Verbų sekmadienis. Saulė prasišviečia pro debesis. Pučia gana stiprus vėjukas. Tą puikiausiai galėjau patirti savo visom juslėm apart verbų mindamas dviračiu prie Rekyvos ežero. Ir ką, numyniau.

Buvau ne vienas - sutikau kelis žvejus, kurie nuo krantinės manęs net nepastebėjo, taip tyliai pro šalį pravažiavau. O gal jiems labiau rūpėjo žuvys? Bus Velykiniam stalui. Trumpam pasivaikščiojau po miškiuką, įkvėliau pušelių aromato. Grįžau šiek tiek apšilęs, pasidariau arbatėlės - tailandietiško Jin Xuan Bet čia ne Džinas ir ne Chuanas. Arbatmedžio porūšis atgabentas iš Taivanio. Švelnus, su ryškiai juntamais kondensuoto pieno ir gardenijos poskoniais.

Arbatėlių kolekcija pamažu pildosi! Iškart atidariau du sezonus - dviračio ir Radviliškio. Su dviračiu išėjo taip: sakau, numinsiu į centrą, susitiksiu su Batsiuviu, sezono atidarymo proga lengvai atsigaivinsim alučiu. Myniau pavėjui. Nuvažiavau, atsigaivinau, ir tuo metu pradėjo lyti lietus. Ir dar priešpriešis vėjas. Tokios perspektyvos nelabai glostė širdį, todėl palikau dviratį Batsiuvio rusy. Kol kas dar nepasiėmiau, bet šiandien graži saulėta diena šiaurės vėjasgal ir pavyks pasiimti.

Vakar irgi buvo tokia pat graži saulėta diena šiaurės vėjastodėl su didžiausiu entuziazmu pakėliau sparnus į Radviliškį. Pažiūrėti, kaip ten kas peržiemojo, kas naujesnio, kas blatnesnio. Pusseserė Regina peržiemojo, netgi užsakė pora priemonių sezono atidarymo proga. Nuklibinksčiavau į visad išskėstom rankom pasitinkantį Alaus barą. O ten Staska su kompanija sėdi.