Yra mini kompiuterio ir jutiklių nešiojimo krepšys, pritaikytas darbui lauke t. Šia užduotimi dar bus ugdomos mokėjimo mokytis, kūrybiškumo, pažinimo kompetencijos. Apskaičiuoti procentais mišinio sudėtį, kai reakcijoje dalyvauja tik viena medžiaga ir kai reakcijoje dalyvauja abi medžiagos. Pritaikyti prisijungimo prie alkenų reakcijoms Markovnikovo taisyklę remiantis propeno pavyzdžiu. Valstybinio brandos egzamino turinio reikalavimai apima ir mokyklinio brandos egzamino turinio reikalavimus.

Šios programos ir išsilavinimo standartai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro m. Chemijos brandos egzaminų programą rengė chemikų darbo grupė. Programai pritarė gamtos mokslų ekspertų komisija. Ši chemijos brandos egzamino programa nusako chemijos dalyko tikslus, uždavinius, formą, turinį, paaiškina vertinimą.

Joje siekiama parodyti: ką reikia išmokti; kokius gebėjimus išsiugdyti; kuo skiriasi mokyklinio ir valstybinio brandos egzaminų reikalavimai; kaip bus vertinami žinios ir gebėjimai. Moksleivių pasiekimus įprasta skirstyti į šias grupes: žinios ir supratimas ŽSproblemų sprendimo gebėjimai PSpraktiniai eksperimentavimo gebėjimai, vertybinės nuostatos. Tikrinant gebėjimą atgaminti informaciją, moksleivis turėtų: atpažinti tekste, formulėse, lygtyse, schemose, grafikuose, paminėti, pavadinti, apibrėžti nusakyti sąvokos turinįišvardyti, atrinkti iš pateikto teksto, sąrašo, formulės, reakcijos lygties tam tikrus cheminius elementus, junginius, medžiagas, reakcijas ar kitus cheminius faktus, simbolius, terminus, objektus, reiškinius, procesus; nurodyti tam tikrų cheminių elementų, medžiagų, junginių, reakcijų priklausomybę tam tikrai pažintys savo 40s forume, klasei.

Besikuriančiai tarptautinei bendruomenei ir informacinei visuomenei vis svarbesni tampa asmens gebėjimai susieti bei taikyti įgytas žinias ir supratimą, naudotis šiuolaikinėmis, tarp jų ir informacinėmis, technologijomis, priimti argumentuotus sprendimus ir numatyti jų pasekmes. Moksleivių gebėjimą taikyti įgytas žinias ir supratimą chemijos bei aplinkosaugos problemoms spręsti apibūdina problemų sprendimo gebėjimai. Moksleivis turi gebėti: spręsti cheminio ir aplinkosauginio pobūdžio problemas, apdorodamas skaitinius ir grafinius duomenis, tyrimų rezultatus; atrinkti, kritiškai vertinti, kūrybiškai panaudoti problemų sprendimui reikalingą informaciją ir vaizdžiai pateikti gautus rezultatus; atlikti skaičiavimus, daryti ir tikrinti išvadas, siūlyti sprendimus ir numatyti procesų eigą, remdamasis ryšių tarp medžiagų sandaros ir savybių dėsningumais bei priklausomybėmis; pagal pateiktą aprašymą arba schemą analizuoti ir vertinti eksperimentą.

Į problemų sprendimo gebėjimus įjungiami ir gebėjimai, susiję su praktiniais darbais.

socialinio pažintys ph7 programinė įranga nulled

Probleminių klausimų tematika neišeina už egzamino turinio ribų. Chemijos brandos egzamino metu praktiniai gebėjimai tiesiogiai netikrinami dėl techninių sunkumų, dėl ribotų finansinių galimybių ir kitų priežasčių.

CHEMIJOS BRANDOS EGZAMINŲ PROGRAMA 1. ĮVADAS

Tačiau užduotyse bus klausimų, kuriuos spręsdamas moksleivis galės panaudoti įgytus praktinius gebėjimus, kurie padės išsiaiškinti, ar moksleivis yra atlikęs programoje numatytus praktinius darbus, ar suprato praktinio darbo planavimo, atlikimo, rezultatų vertinimo ir apibendrinimo proceso principus VERTYBINĖS NUOSTATOS Egzamino metu vertybinės nuostatos nėra vertinamos, nes tai padaryti ypač sudėtinga. Tačiau vertybinis ugdymas yra labai svarbi asmens ugdymo proceso dalis ir vertybinių nuostatų formavimui turėtų būti skiriama pakankamai dėmesio.

Mokykliniam ir valstybiniam chemijos brandos egzaminui pateikiamos skirtingos egzamino užduotys. Mokyklinio chemijos brandos egzamino reikalavimai yra orientuoti į tokį chemijos žinių, supratimo ir gebėjimų lygį, koks yra pageidautinas kiekvienam bendrąjį vidurinį išsilavinimą įgijusiam moksleiviui. Valstybiniu chemijos brandos egzaminu socialinio pažintys ph7 programinė įranga nulled įvertinti chemijos žinias, supratimą ir gebėjimus tų moksleivių, kuriems jie bus reikalingi studijuojant ar būsimoje profesinėje veikloje.

Straipsnio pradžioje pateikta šio amžiaus vaikų psichosocialinė charakteristika padeda išsamiau pažvelgti, kaip vidinius veiksnius formuoja vaiką supanti aplinka: šalies kultūra ir tradicijos, bažnyčia, šeima, ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Pagrindiniai žodžiai: gerumas, ugdymas, veiksniai.

Todėl valstybinio chemijos brandos egzamino turinys skiriasi nuo mokyklinio chemijos brandos egzamino turinio apimtimi, gilumu ir sudėtingumu. Valstybinio ir mokyklinio chemijos brandos egzamino reikalavimai žinioms ir supratimui ŽS išdėstyti skyriuje Egzamino turinys. Temų ir potemių ratas abiems egzaminams toks pat, jie skiriasi egzamino turinio apimtimi, gilumu ir sudėtingumu.

Valstybinio brandos egzamino turinio reikalavimai apima ir mokyklinio brandos egzamino turinio reikalavimus. Valstybinio ir mokyklinio chemijos brandos egzamino užduočių problemų sprendimo PS klausimai skiriasi problemų sudėtingumu ir turiniu.

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJOS UGDYMAS CHEMIJOS PAMOKOSE

Mokyklinio egzamino klausimai sudaromi pagal mokyklinio egzamino turinio reikalavimus, o valstybinio pagal mokyklinio ir valstybinio egzaminų turinio reikalavimus. Pagrindiniai valstybinio ir mokyklinio brandos egzamino reikalavimai problemų sprendimo gebėjimams pateikti 1 lentelėje. Egzaminų programoje siekiama pabrėžti gebėjimų spręsti problemas svarbą, aiškiai reglamentuojant ŽS ir PS klausimų santykį egzamino užduotyje.

Valstybinio chemijos brandos egzamino užduotyje maždaug 50 proc. Mokyklinio chemijos brandos egzamino užduotyje ŽS klausimų ir PS klausimų santykis bus maždaug 60 : lentelė. Vaizdžiai pateikti gautus rezultatus. Rasti mokyklinio egzamino turinio reikalavimus atitinkančią informaciją lentelėse, schemose, grafikuose, diagramose, cheminėse formulėse ir lygtyse, mokslo populiarinimo tekstuose, ją analizuoti ir apibendrinti.

Atlikti nesudėtingus vidurkių, procentų,santykių, išeigų skaičiavimus. Nubraižyti grafiką pagal pateiktus duomenis. Pateikti trumpą apibendrintą informaciją raštu, lentele, grafiku, diagrama, schema, chemine formule ar lygtimi.

Rasti valstybinio egzamino turinio reikalavimus atitinkančią informaciją lentelėse, schemose, grafikuose, diagramose, cheminėse formulėse ir lygtyse, mokslo popu liarinimo tekstuose, kritiškai ją vertinti ir panaudoti problemai spręsti.

socialinio pažintys ph7 programinė įranga nulled

Socialinio pažintys ph7 programinė įranga nulled apskaičiuotus vidurkius, procentus, santykius, išeigas, daryti išvadas ir jas pagrįsti. Nustatyti iš grafiko reikiamas dydžių vertes. Vaizdžiai pateikti apibendrintą platesnio pobūdžio informaciją raštu, lentele, grafiku, diagrama, schema, cheminėmis formulėmis ir lygtimis. Pagal pateiktą aprašymą ar schemą analizuoti ir vertinti praktinius darbus.

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJOS UGDYMAS CHEMIJOS PAMOKOSE

Prasmingai taikyti įgytas chemijos žinias ir gebėjimus. Remiantis turima informacija daryti išvadas ir siūlyti sprendimus. Pasitelkti atitinkamą dėsningumą ar priklausomybę, reikalingą problemos sprendimui, atlikti paprasčiausius formulių ir lygčių pertvarkymus. Gebėti spręsti apie praktinio darbo tinkamumą keliamai problemai spręsti, pastebėti klaidas ir pasiūlyti, kaip jas ištaisyti. Numatyti cheminių procesų eigą ir pasekmes. Taikyti chemijos žinias ir gebėjimus aiškinant gamtos reiškinius bei sprendžiant gyvenimiškas ir aplinkosaugines problemas, kritiškai vertinti hiptezes, išvadas, pasiūlytus problemų sprendimus.

Remiantis turima informacija daryti išvadas, siūlyti problemų sprendimus ir juos pagrįsti. Atlikti skaičiavimus, vartoti tinkamus matavimo vienetus, daryti ir tikrinti išvadas, numatyti ir spręsti, pritaikant dėsningumą ar yra grupė maitinate pažintys kitam negu duotasis cheminiam elementui, junginiui ar reakcijai.

Atlikti formulių ir lygčių pertvarkymus, skaityti, rašyti ir sudaryti chemines formules bei Daryti išvadas, ar praktinio darbo planavimas, eiga ir rezultatai atitinka keliamą hipotezę ar tikslą, įvertinti gautų rezultatų tikslumą, pasiūlyti tinkamą eksperimento variantą keliamai problemai spręsti. Numatyti cheminių procesų eigą ir pasekmes esant kitoms negu duotosios sąlygoms arba panaudojus kitas negu duotosios medžiagas.

Prasmingai taikyti chemijos terminus ir sąvokas, remtis jos dėsniais ir teorijomis aiškinant gamtos reiškinius bei sprendžiant gyvenimiškas ir aplinkosaugines problemas EGZAMINO TURINYS 2 lentelėje pateikiami reikalavimai moksleivių žinioms ir supratimui iš kiekvienos temos ir potemio.

Mokyklinio brandos egzamino užduoties klausimai sudaromi griežtai pagal mokyklinio egzamino turinio reikalavimus, o valstybinio brandos egzamino klausimai apima mokyklinio ir valstybinio egzaminų turinio reikalavimus.

Reikalavimai moksleivių žinioms ir supratimui iš kiekvienos temos ir potemio I tema.

socialinio pažintys ph7 programinė įranga nulled

Cheminis eksperimentas 1. Praktiškai gauti, surinkti ir atpažinti O 2, H 2, CO 2 dujas ir užrašyti atitinkamų reakcijų 1. Atpažinti eteno dujas ir užrašyti jų atpažinimo reakcijos su bromo vandeniniu tirpalu lygtį. Praktiškai gauti, surinkti ir atpažinti NH 3, eteno dujas ir užrašyti jų atpažinimo reakcijos su KMnO 4 lygtį. Praktiškai atpažinti glicerolį, metanalį, pažintys klein įrankiai kaip aldehidą ir kaip daugiahidroksilį alkoholįkrakmolą.

Praktiškai gauti esterį Praktiškai paruošti tirpalą, kai nurodyta tirpinio masės dalis Praktiškai išskirti mišinius garinant, filtruojant, distiliuojant, kristalinant. Praktiškai paruošti reikiamos molinės koncentracijos tirpalą. Cheminiai skaičiavimai 2. Atlikti skaičiavimus taikant formules: 2. Apskaičiuoti santykinį dujų tankį kitų dujų atžvilgiu Pagal duotą reakcijos lygtį apskaičiuoti reaguojančių arba susidarančių medžiagų kiekį, masę, tūrį, kai žinomas kurios nors reakcijoje dalyvaujančios medžiagos kiekis, masė, tūris Nustatyti medžiagų, sudarytų iš dviejų elementų, formules, kai žinomos abiejų ją sudarančių elementų masės dalys ir atvirkščiai.

Taikyti dujų tūrių santykių dėsnį sprendžiant uždavinius. Pagal duotą reakcijos lygtį apskaičiuoti produkto kiekį, masę, tūrį, kai yra duoti abiejų pradinių medžiagų kiekiai, masės, tūriai. Atlikti skaičiavimus pagal reakcijos lygtį, kai yra duotas kurios nors iš reaguojančių medžiagų arba reakcijos produktų masės ar tūrio pokytis; apskaičiuoti reakcijos metu įvykusį medžiagos masės ar tūrio pokytį.

CHEMIJOS BRANDOS EGZAMINŲ PROGRAMA 1. ĮVADAS

Apskaičiuoti procentais mišinio sudėtį, kai reakcijoje dalyvauja tik viena medžiaga ir kai reakcijoje dalyvauja abi medžiagos. Pagal pateiktas reakcijų lygtis apskaičiuoti pradinės medžiagos, turinčios priemaišų, kiekį, masę, tūrį, kai žinomas produkto kiekis, masė, tūris ir atvirkščiai.

Nustatyti medžiagų formules, kai žinomi šių medžiagų degimo produktų kiekis, masė, tūris ir medžiagų tankiai arba santykiniai tankiai. II tema. Atomo sandara 1. Apibūdinti atomo sandarą, nurodyti protonų, neut- 1.

  1. CHEMIJOS BRANDOS EGZAMINŲ PROGRAMA 1. ĮVADAS - PDF Free Download
  2. Dating website ką rašyti profilyje
  3. Greitis pažintys sierra vista az
  4. Vienintelė pažintys internete
  5. Supranta ir perduoda įvairaus pobūdžio žodinius ir nežodinius pranešimus, bendrauja atsižvelgdamas į tikslą, adresatą, situaciją.
  6. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą VP ŠMMV priemonę Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais, kompetencijų tobulinimas projektas Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9 12 klasių bendrųjų programų pagrindu VP

Apibūdinti izotopus kaip to paties elemento 5 6 ronų ir elektronų skaičių, jų krūvius ir vietą atome. Parašyti ketvirto periodo cheminių elementų atomų elektronų išsidėstymą lygmenyse.

Nurodyti atomų ir jonų panašumus bei skirtumus. Periodinis dėsnis, periodinė elementų lentelė 2. Apibūdinti periodinės elementų lentelės struktūrą: žinoti grupes, periodus Apibūdinti periodinį dėsnį. Paaiškinti periodinės elementų lentelės sandarą, siejant ją su periodiniu dėsniu, atomo sandara ir periodiškumu Apibūdinti metalų ir nemetalų išsidėstymą periodinėje lentelėje Apibūdinti šias elementų šeimas: šarminių metalų, šarminių žemių metalų, halogenų ir inertinių dujų Apibūdinti elektrinio neigiamumo sąvoką ir ją taikyti aiškinant joninį bei kovalentinį ryšius Apibūdinti joninį ryšį, pateikti joninio ryšio susidarymo pavyzdžių Apibūdinti kovalentinį nepolinį ryšį H 2, O 2, Cl 2, N 2 molekulėse.

Užrašyti šių molekulių elektronines ir struktūrines pažintys til forhold. Cheminis ryšys 3.

III tema. Neorganinių medžiagų grupės 1. Suskirstyti medžiagas į vienines ir sudėtines.

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJOS UGDYMAS CHEMIJOS PAMOKOSE

Paaiškinti, kaip kinta metališkosios ir nemetališkosios elementų savybės, atomų dydžiai, elementų junginių oksidų ir nemetalų hidridų bazinės ir rūgštinės savybės perioduose ir A grupėse. Apibūdinti pereinamųjų metalų išsidėstymą periodinėje lentelėje. Apibūdinti cheminio ryšio tipą organiniuose ir neorganiniuose junginiuose ir jo priklausomybę nuo elektrinio neigiamumo. Palyginti tipiškų joninių ir kovalentinių junginių fizikines savybes. Paaiškinti vandenilinį ryšį tarp HF, H 2 O, NH 3, yra karrueche tran pažintys kas, karboksirūgščių, aminų molekulių, taip pat baltymo molekulėje.

Apibūdinti metališkąjį ryšį.

Šios programos ir išsilavinimo standartai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro m.

Suskirstyti sudėtines medžiagas į oksidus, hidroksidus, rūgštis ir druskas, pateikti jų pavyzdžių. Apibrėžti, kas yra hidridai, klasifikuoti juos į metalų ir nemetalų hidridus, palyginti jų savybes, pateikti pavyzdžių. Rūgštys 2. Nurodyti, kad rūgštims priskiriami junginiai, kuriuos tirpinant vandenyje susidaro vandenilio jonai Klasifikuoti rūgštis į deguonines ir nedeguonines, 6 7 užra-šyti tokių rūgščių pavyzdžių Užrašyti reakcijų lygtimis praskiestų druskos ir sieros rūgščių sąveiką su: metalais, baziniais IIA grupės metalų oksidais, šarmais Užrašyti rūgščių gavimo iš rūgštinių oksidų CO 2, SO 2, SO 3juos veikiant vandeniu, reakcijų 2.

Hidroksidai 3. Nurodyti, kad bazėms priskiriami junginiai, kuriuos tirpinant vandenyje susidaro OH jonai.

socialinio pažintys ph7 programinė įranga nulled

Reakcijų lygtimis pagrįsti, kad NH 3 ir svetainės pažinčių rumunija yra bazinės prigimties medžiagos Užrašyti reakcijų lygtimis šarmų sąveiką su: 3.

Užrašyti šarmų sąveikos su H 2 SO 4, kai susidaro sulfato ir vandenilio sulfato druska, reakcijų 3. Užrašyti netirpių hidroksidų skilimo kaitinant reakcijų 3. Užrašyti šarmų gavimo iš metalų Na ir Ca reakcijų 4. Oksidai 4. Užrašyti reakcijų lygtimis bazinių oksidų sąveiką su: rūgštimis, rūgštiniais oksidais, vandeniu Užrašyti reakcijų lygtimis socialinio pažintys ph7 programinė įranga nulled oksidų CO 2, 4.