Flakhelfergeneration - taip buvo vadinami metų jaunuoliai, paskutiniais Antrojo pasaulinio karo metais pašaukti tarnauti pagalbininkais priešlėktuvinėje gynyboje ar kariniame jūrų laivyne - vert. Jai prasidėjo prie Vyslos" - vert. Joje J.

Tą patį galima pasakyti ir dėl Riudigerio Stutco Rudiger Stutz straipsnio apie Tiuringijos laivų statyklos, kurioje buvo pastatytas Gustloff, istoriją. Paskutiniais dvidešimt metų Vokietijos žiniasklaidoje dažnai eskaluojant Gustloff žūties temą, daugumai vokiečių žodis Gustloff asocijuojasi tik su politine organizacija KdF arba primena, jog tokia buvo nacionalsocialistų partinio, kurį m.

Šveicarijoje nušovė žydų kilmės medicinos studentas Davidas Frankfurteris David Frankfurterfunkcionieriaus pavardė. Tūkstančiai Buchenvaldo koncentracijos stovyklos kalinių buvo išnaudojami verčiant juos dirbti ir Gustlofo ginklų gamykloje.

Christianas Lotcas savo straipsnyje atkreipia dėmesį ir į kitą faktą.

ihk hannover greitis pažintys ką daryti per greičio pažintys

Vokietijos Demokratinėje Respublikoje Gustloff žūtimi beveik visiškai nesidomėta, tačiau laivo Cap Arcona tragedija buvo minima nuolat. Tai iliustruoja ir monumentai Cap Arcona žuvusiesiems, pastatyti Pelio salojed ir Kliutce6. Simson Suhl Werke m. Tiuringijos žemėje, Žulyje, įkurta ginklų, dviračių ir kitų transporto priemonių gamykla.

Poel, insel Poel, Vokietijos sala Baltijos jūroje - vert. Klūtz, miestelis prie Baltijos jūros Meklenburgo-Pomeranijos žemėje - vert. Diuseldorfo darbininkų gyvenvietės planas. Pirmiausia buvo kalbama apie antifašistinį pasipriešinimą ir kovą prieš esesininkus. Vakaruose apie Cap Arcona katastrofą buvo kalbama taip pat, tačiau į įvairias draugijas susibūrusiems nukentėjusiesiems vis teko kovoti su pareigūnų abejingumu.

O Rytų Vokietijoje antroji Gustlofo gamykla Buchenvalde buvo minima, kelias į Etersbergo kalvą buvo nustatytas stelomis, jis tapo Buchenvaldo memorialo dalimi ir turėjo įspėjamai priminti apie aukas, kurios iki pat mirties ginklų gamykloje buvo nežmoniškai išnaudojamos.

Kuriančioji tapo antifašistiniu mitu, nes svarbiausiu akcentu tauta".

Tada žuvo apie žmonių Motorlaivio Goya žūtis dažnai buvo laikoma viena didžiausių ar net didžiausia iš visų bet kada įvykusių laivų katastrofų.

Vokiečių plakatas. Štutcas teigia, kad dabartinėje Vokietijoje liko tik prisiminimų nuotrupų apie Gustlofo fondo įmones, kad visiškai pamiršta, jog karo pabaigoje Vokietijos tarnautojai patys ėmėsi prižiūrėti, kaip dirbo koncentracijos stovyklų kaliniai ir darbininkai užsieniečiai.

Paskutiniuose šios knygos straipsniuose tiriama, kaip Gustloff tragedija vaizduojama vokiečių literatūroje, kine ir televizijoje. Štefanas Brokmanas Stephen Brockmann analizuoja m. Berger analizuoja m. Kempovskio leidžiamos knygų serijos Das Echolot.

Ein kollektives Tagebuch daliųd. Akselio Bangerto Axel Bangert straipsnyje aptariamos ir lyginamos įvairios a Liet. Kolektyvinis dienoraštis" - knygų serija, kurioje publikuojami ne tik žinomų kultūros veikėjų ir politikų, bet ir eilinių karių, civilių gyventojų, rezistentų, nacistų režimo aukų ir kaltininkų Antrojo pasaulinio karo metų dienoraščiai, laiškai, autobiografiniai atsiminimai ir nuotraukos iš dešimtmečiais rinkto Kempovskio asmeninio archyvo - vert.

Knygos pabaigoje Erikas Langenbacheris Eric Langenbacher aptaria m.

Svajonių Laivas

Straipsnio autorius jį analizuoja ir gretina su kitais dviejų dalių vaidybiniais televizijos filmais, tokiais, kaip m. Nė viename šios knygos straipsnyje nėra teigiama, kad bėgimo ir tremties tema apskritai ar būtent Gustloff likimo tema Vakarų Vokietijoje būtų absoliutus tabu. Šeštajame dešimtmetyje to tikrai nebuvo Bet septintajame dešimtmetyje pabėgimo, tremties tematika pamažu imta domėtis vis menkiau ir, - kaip matyti iš Langenbacherio pateikiamos lentelės, - tik devintajame dešimtmetyje gerokai padaugėjo publikacijų, skirtų pabėgimo ir tremties temoms.

Apžvelgdami Gustloff istoriją, straipsnių autoriai M. Enis, J. Vitas, Š. Brokmanas kelia klausimą apie 7-ojo dešimtmečio kartos vaidmenį, o šios knygos sudarytojas primena, kad įtakosturėti galėjo irtuo metu vykęs politinisatšilimastarp Rytų irVakarų. Devintajame dešimtmetyje-pirmiausia H. Šiono dėka-atsirado daugiau publikacijų, skirtų Gustloff tragedijai.

Nuo m. SJteė Paminklas laivui Cap Arcona atminti.

Noištadtas Neustadt. Apskritai nuo dešimtojo dešimtmečio pradžios, o ypač nuo jo vidurio Vokietijos kultūroje pastebimas didėjantis domėjimasis karo tematika, per karą Vokietijos civilių gyventojų patirtomis kančiomis. Šis susidomėjimas aiškinamas įvairiai Galbūt visa tai galima paaiškinti antrosios, trečiosios, o gal net ketvirtosios kartos siekiu suprasti savo tėvų, senelių ar prosenelių išgyvenimus ir patirtį, kuri gali turėti įtakos ir vėlesnėms kartoms Galiausiai, pripažinus Oderio-Neisės liniją ir pasibaigus šaltajam karui, apie pabėgimą ir ištrėmimą buvo galima pradėti kalbėti nepolitizuojant šios temos, galbūt pateikti ją visuomenei kaip naują kultūrinį atradimą.

O gal - priešingai - šis domėjimasis slepia susirūpinimo vertus politinius ar net revizionistinius siekius?

  • Он хотел говорить, но слова застревали у него в горле.
  • Нуматака улыбнулся.
  • Через шестьдесят секунд у него над головой затрещал интерком.

Gal taip mėginama naujai ieškoti teisybės irsiekiama kokiųtarptautinių politinių pareiškimų? Tačiau būtų galima klausti ir kitaip. Argi, prisimenant savąją bėgimo ir išvarymo iš tėvynės istoriją, negalima užjausti jos aukų, argi, nepaisant jos priežasčių ir eigos, ši istorija nepadarė įtakos gyventojų persiskirstymui?

Ir argi vokiečiai neturi teisės minėti savo aukų taip, kaip jas prisimena ir mini bet kuri kita tauta? Ši knyga neatsakys į tuos klausimus. Tačiau joje pateikiami straipsniai primena, kad Vokietijos žiniasklaidoje ir publicistikoje pasirodantys darbai vokiečių aukų tema negali būti vertinami vienu matu.

Kai kurie straipsnių autoriai kritikuoja naujausius Vokietijos televizijoje pristatytus kūrinius šia tema.

Svajonių Laivas

Bangertas savo straipsnyje atskleidžia, kokiomis stilistinėmis priemonėmis naudotasi ir tiesiog siekta, kad televizijos filmas Die Gustloff taptų ypatingu žiniasklaidos įvykiu. Jis parodo, kaip 18 Gvidas Knopas, siekdamas prikergti vaizdinį, jog vokiečių trauma vis dar nėra ihk hannover greitis pažintys, savo medialiniam istorinės patirties perteikimui dokumentinių filmų serijoje Die groRe Flucht mėgina suteikti tikroviškumo įspūdį. Langenbacheris ir A.

Bangertas atkreipia dėmesį į abejotiną perspektyvą filmuose Die Gustloff ir Dresden, iš kurios tiesiogiai ar netiesiogiai kuriamas sugestyvus vaizdinys, jog vokiečių tautos kančios neatskiriamai susijusios su holokaustu. Enio, A. Bangerto ir šios knygos sudarytojo nuomone, Vilsmejerio filmui Die Gustloff, kuriame vokiečiai vaizduojami kaip rusų ir nacistų aukos, iš tikro stinga kritinio istorinio požiūrio.

Langenbacheris ne visai sutinka su tokia nuomone, paminėdamas tas televizijos filmo vietas, kurios, jo manymu, pakankamai kritiškai apibūdina civilių vokiečių vaidmenį. Beje, dažnai pasitaiko, kad knygoje pateiktuose straipsniuose ryškėja skirtingi požiūriai, tačiau, kalbant šia tematika, viena nuomonė ir negalima, ir neprivaloma.

Kituose televizijos filmuose, pavyzdžiui, Die Flucht, E. Langenbacheris įžvelgia pastangas vokiečių istorinės atminties diskurse išryškinti vokiečių aukos temą, nediskutuojant dėl centrinės holokausto vietos šiame diskurse.

Iš straipsnių, skirtų literatūros kūriniams aptarti, aiškėja, jog rašytojams taip pat tenka ieškoti balanso. Kempovskio ihk hannover greitis pažintys K. Berger įžvelgia dorą siekį aptarti Gustloff katastrofą iš įvairių pusių taip, kad bendrame kontekste būtų galima susidaryti apytikslį vaizdą.

Straipsnių autoriai mėgina šalinti klaidingai suprastas literatūros interpretacijas. Tai, kad G. Grasas novelėje Im Krebsganga, rašąs apie plačiojoje visuomenėje tariamai paplitusį tabu, yra tikras nesusipratimas, - teigia Š. Jis aiškina, jog rašytojui, esą, svarbu tik parodyti, kad priešlėktuvinės gynybos pagalbininkų kartaib kare patirtų kančių a Vėžio žingsniu - vert. Flakhelfergeneration - taip buvo vadinami metų jaunuoliai, paskutiniais Antrojo pasaulinio karo metais pašaukti tarnauti pagalbininkais priešlėktuvinėje gynyboje ar kariniame jūrų laivyne - vert.

Vokiečių pabėgėliai laukia laipinimo į laivus. Pasakjo, šiuo kūriniu autorius jokiu būdu neagituoja už beatodairišką atsidavimą prisiminimams apie Gustloff tragediją, priešingai - novelė kreipia kritinių apmąstymų linkme.

Be jokios abejonės, nepaisant visokių visuomeninės opinijos svyravimų, Gustloff žūties istorija visada buvo prisiminimų apie kare patirtas vokiečių kančias sudėtinė dalis - bent jau Vakarų Vokietijoje tai tikrai. Šią temą intensyviai plėtojant televizijoje, vidinis ratas dating website ir literatūroje, Gustloff katastrofa per paskutinius dvidešimt metų visų vokiečių sąmonėn įsirėžė labiau nei bet kada prieš tai.

Deja, kiti karo pabaigoje paskandinti laivai, pavyzdžiui, Goya ar Arcona, medijose minimi rečiau Ir vargu, ar vokiečiai dabar nutuokia apie didžiąją evakuacijos akciją, pavadintą operacija Hannibal.

O visą visuomeninę atmintį sutelkiant į vieną siaubingą, tegul laivybos istorijoje ir iki šiol didžiausią, laivo katastrofą, kyla pavojus susiaurinti visą atsiminimų kultūrą. Tačiau romano viduryje, autorė, vaizduodama kelių kartų žmonių pokalbį, į priekinį planą iškelia Gustloff žūties aprašymą Greičiausiai iš dalies todėl, kad senelis Maksas šį laivą a Vok.

Sugriautas Drezdeno Dresden centras.

ihk hannover greitis pažintys vandenis moteris pažintys liūtas vyras

Vokiečių tautos tragedija baigiantis karui. Mirę drauge. Motina prie vaiko. Tačiau, perskaičius šią sceną, susidaro įspūdis, jog Gustloff tragedija taip tvirtai įsišaknijo šeimos atmintyje, kad atsiminimai apie gelbėjimąsi laivu Theodor jau išblėso. Beje, E. Marštellerio pranešimas, p.

Gali būti, kad H. Marštelleris supainiojo Gustloff su Goyo, j kurį m. Tas pats teiginys atgyja ir literatūroje, pavyzdžiui. Broko Joachim Brock romane Nacktin den Tod liet. Nuogi į mirtį - vert.

Bundesarchiv Bayreuth, Ost-Dok. Pranešimas datuotas m. Paskui knygą po keletą kartų išleido daugelis leidyklų: Bertelsmann Giutersle ir Berlyne ,Weltbild Augsburge,Fleyne Miunchene ,Ulstein Frankfurte ir Berlyne Šionas pateikia skaičius, kuriais pasinaudoja vėlesniame dokumentiniame tyrime, žr.

Aiškėja, kad karo pabaigoje laivai buvo naudojami ne tik civilių žmonių gelbėjimui, bet ir koncentracijos stovyklų kalinių kalinimui ar transportavimui. Pateikiama nemažai pavyzdžių: m.

Abiejų kelionių tikslas buvo Štuthofo koncentracijos stovykla. Taigi žmonių gelbėjimo laivais per Baltijos jūrą istorija yra neatskiriamai susipynusi a Vok. Amicale Internationale de Neuengamme - ihk hannover greitis pažintys. Straipsnyje apie Cap Arconos žūtį šios sąsajos, į kurias dažnai nekreipiama dėmesio, ypač išryškėja. Tą patį galima pasakyti ir dėl Riudigerio Stutco Rudiger Stutz straipsnio apie Tiuringijos laivų statyklos, kurioje buvo pastatytas Gustloff, istoriją.

Paskutiniais dvidešimt metų Vokietijos žiniasklaidoje dažnai eskaluojant Gustloff žūties temą, daugumai vokiečių žodis Gustloff asocijuojasi tik su politine organizacija KdF arba primena, jog tokia buvo nacionalsocialistų partinio, kurį m.

Uploaded by

Šveicarijoje nušovė žydų kilmės medicinos studentas Davidas Frankfurteris David Frankfurterfunkcionieriaus pavardė. Tūkstančiai Buchenvaldo koncentracijos stovyklos kalinių buvo išnaudojami verčiant juos dirbti ir Gustlofo ginklų gamykloje.

Сьюзан на экране тянулась к нему, плача и смеясь, захлестнутая волной эмоций. Вот она вытерла слезы.

Christianas Lotcas savo straipsnyje atkreipia dėmesį ir į kitą faktą. Vokietijos Demokratinėje Respublikoje Gustloff žūtimi beveik visiškai nesidomėta, tačiau laivo Cap Arcona tragedija buvo minima nuolat.

Tai iliustruoja ir monumentai Cap Arcona žuvusiesiems, pastatyti Pelio salojed ir Kliutce6. Simson Suhl Werke m. Tiuringijos žemėje, Žulyje, įkurta ginklų, dviračių ir kitų transporto priemonių gamykla. Poel, insel Poel, Vokietijos sala Baltijos jūroje - vert. Klūtz, miestelis prie Baltijos jūros Meklenburgo-Pomeranijos žemėje - vert.

Diuseldorfo darbininkų gyvenvietės planas. Pirmiausia buvo kalbama apie antifašistinį pasipriešinimą ir kovą prieš esesininkus. Vakaruose apie Cap Arcona katastrofą buvo kalbama taip pat, tačiau į įvairias draugijas susibūrusiems nukentėjusiesiems vis teko kovoti su pareigūnų abejingumu. O Rytų Vokietijoje antroji Gustlofo gamykla Buchenvalde buvo minima, kelias į Etersbergo kalvą buvo nustatytas stelomis, jis tapo Buchenvaldo memorialo dalimi ir turėjo įspėjamai priminti apie aukas, kurios iki pat mirties ginklų gamykloje buvo nežmoniškai išnaudojamos.

Welcome to Scribd!

Kuriančioji tapo antifašistiniu mitu, nes svarbiausiu akcentu tauta". Vokiečių plakatas. Štutcas teigia, kad dabartinėje Vokietijoje liko tik prisiminimų nuotrupų apie Gustlofo fondo įmones, kad visiškai pamiršta, jog karo pabaigoje Vokietijos tarnautojai patys ėmėsi prižiūrėti, kaip dirbo koncentracijos stovyklų kaliniai ir darbininkai užsieniečiai. Paskutiniuose šios knygos straipsniuose tiriama, kaip Gustloff tragedija vaizduojama vokiečių literatūroje, kine ir televizijoje.

Štefanas Brokmanas Stephen Brockmann analizuoja m. Berger analizuoja m. Kempovskio leidžiamos knygų serijos Das Echolot. Ein kollektives Tagebuch daliųd. Akselio Bangerto Axel Bangert straipsnyje aptariamos ir lyginamos įvairios a Liet. Kolektyvinis dienoraštis" - knygų serija, kurioje publikuojami ne tik žinomų kultūros veikėjų ir politikų, bet ir eilinių karių, civilių gyventojų, rezistentų, nacistų režimo aukų ir kaltininkų Antrojo pasaulinio karo metų dienoraščiai, laiškai, autobiografiniai atsiminimai ir nuotraukos iš dešimtmečiais rinkto Kempovskio asmeninio archyvo - vert.

ihk hannover greitis pažintys pažintys naujoji zelandija auckland

Knygos pabaigoje Erikas Langenbacheris Eric Langenbacher aptaria m. Straipsnio autorius jį analizuoja ir gretina su kitais dviejų dalių vaidybiniais televizijos filmais, tokiais, kaip m. Nė viename šios knygos straipsnyje nėra teigiama, kad bėgimo ir tremties tema apskritai ar būtent Gustloff likimo tema Vakarų Vokietijoje būtų absoliutus tabu.

Šeštajame dešimtmetyje to tikrai nebuvo Bet septintajame dešimtmetyje pabėgimo, tremties tematika pamažu imta domėtis vis menkiau ir, - kaip matyti iš Langenbacherio pateikiamos lentelės, - tik devintajame dešimtmetyje gerokai padaugėjo publikacijų, skirtų pabėgimo ir tremties temoms. Apžvelgdami Gustloff istoriją, straipsnių autoriai M. Enis, J. Vitas, Š. Brokmanas kelia klausimą apie 7-ojo dešimtmečio kartos vaidmenį, o šios knygos sudarytojas primena, kad įtakosturėti galėjo irtuo metu vykęs politinisatšilimastarp Rytų irVakarų.

Devintajame dešimtmetyje-pirmiausia H. Šiono pažintys viktorinoje internete daugiau publikacijų, skirtų Gustloff tragedijai. Nuo m. SJteė Paminklas laivui Cap Arcona atminti. Noištadtas Neustadt. Apskritai nuo dešimtojo dešimtmečio pradžios, o ypač nuo jo vidurio Vokietijos kultūroje pastebimas didėjantis domėjimasis karo tematika, per karą Vokietijos civilių gyventojų patirtomis kančiomis.

Šis susidomėjimas aiškinamas įvairiai Galbūt visa tai ihk hannover greitis pažintys paaiškinti antrosios, trečiosios, o gal net ketvirtosios kartos siekiu suprasti savo tėvų, senelių ar prosenelių išgyvenimus ir patirtį, kuri gali turėti įtakos ir vėlesnėms kartoms Galiausiai, pripažinus Oderio-Neisės liniją ir pasibaigus šaltajam karui, apie pabėgimą ir ištrėmimą buvo galima pradėti kalbėti nepolitizuojant šios temos, galbūt pateikti ją visuomenei kaip naują kultūrinį atradimą.

O gal - priešingai - šis domėjimasis slepia susirūpinimo vertus politinius ar net daugiau kaip 80 pažintys siekius?

Gal taip mėginama naujai ieškoti teisybės irsiekiama kokiųtarptautinių politinių pareiškimų? Tačiau būtų galima klausti ir kitaip. Argi, prisimenant savąją bėgimo ir išvarymo iš tėvynės istoriją, negalima užjausti jos aukų, argi, nepaisant jos priežasčių ir eigos, ši istorija nepadarė įtakos gyventojų persiskirstymui?

Ir argi vokiečiai neturi teisės minėti savo aukų taip, kaip jas prisimena ir mini bet kuri kita tauta? Ši knyga neatsakys į tuos klausimus. Tačiau joje pateikiami straipsniai primena, kad Vokietijos žiniasklaidoje ir publicistikoje pasirodantys darbai vokiečių aukų tema negali būti vertinami vienu matu. Kai kurie straipsnių autoriai kritikuoja naujausius Vokietijos televizijoje pristatytus kūrinius šia tema.

Bangertas savo straipsnyje atskleidžia, kokiomis stilistinėmis priemonėmis naudotasi ir tiesiog siekta, kad televizijos filmas Die Gustloff taptų ypatingu žiniasklaidos įvykiu. Jis parodo, kaip 18 Gvidas Knopas, siekdamas prikergti vaizdinį, jog vokiečių trauma vis dar nėra įveikta, savo medialiniam istorinės patirties perteikimui dokumentinių filmų serijoje Die groRe Flucht ihk hannover greitis pažintys suteikti tikroviškumo įspūdį.

Langenbacheris ir A. Bangertas atkreipia dėmesį į abejotiną perspektyvą filmuose Die Gustloff ir Dresden, iš kurios tiesiogiai ar netiesiogiai kuriamas sugestyvus vaizdinys, jog vokiečių tautos kančios neatskiriamai susijusios su holokaustu. Enio, A. Bangerto ir šios knygos sudarytojo nuomone, Vilsmejerio filmui Die Gustloff, kuriame vokiečiai vaizduojami kaip rusų ir nacistų aukos, iš tikro stinga kritinio istorinio požiūrio.

Langenbacheris ne visai sutinka su tokia nuomone, paminėdamas tas televizijos filmo vietas, kurios, jo manymu, pakankamai kritiškai apibūdina civilių vokiečių vaidmenį. Beje, dažnai pasitaiko, kad knygoje pateiktuose straipsniuose ryškėja skirtingi požiūriai, tačiau, kalbant šia tematika, viena nuomonė ir negalima, ir neprivaloma.

Kituose televizijos filmuose, pavyzdžiui, Die Flucht, E. Langenbacheris įžvelgia pastangas vokiečių istorinės atminties diskurse išryškinti vokiečių aukos temą, nediskutuojant dėl centrinės holokausto vietos šiame diskurse.

Iš straipsnių, skirtų literatūros kūriniams aptarti, aiškėja, jog rašytojams taip pat tenka ieškoti balanso. Kempovskio kūryboje K. Berger įžvelgia dorą siekį aptarti Gustloff katastrofą iš įvairių pusių taip, kad bendrame kontekste būtų galima susidaryti apytikslį vaizdą. Straipsnių autoriai mėgina šalinti klaidingai suprastas literatūros interpretacijas. Tai, kad G. Grasas novelėje Im Krebsganga, rašąs apie plačiojoje visuomenėje tariamai paplitusį tabu, yra tikras nesusipratimas, - teigia Š.

Jis aiškina, jog rašytojui, esą, svarbu tik parodyti, kad priešlėktuvinės gynybos pagalbininkų kartaib kare patirtų kančių a Vėžio žingsniu - vert. Flakhelfergeneration - taip buvo vadinami metų jaunuoliai, paskutiniais Antrojo pasaulinio karo metais pašaukti tarnauti pagalbininkais priešlėktuvinėje gynyboje ar kariniame jūrų laivyne - vert. Vokiečių pabėgėliai laukia laipinimo į laivus. Pasakjo, šiuo kūriniu autorius jokiu būdu neagituoja už beatodairišką atsidavimą prisiminimams apie Gustloff tragediją, priešingai - novelė kreipia kritinių apmąstymų linkme.

Be jokios abejonės, nepaisant visokių visuomeninės opinijos svyravimų, Gustloff žūties istorija visada buvo prisiminimų apie kare patirtas vokiečių kančias sudėtinė dalis - bent jau Vakarų Vokietijoje tai tikrai.

Šią temą intensyviai plėtojant televizijoje, kine ir literatūroje, Gustloff katastrofa per paskutinius dvidešimt metų visų vokiečių sąmonėn įsirėžė labiau nei bet kada prieš tai. Deja, kiti karo pabaigoje paskandinti laivai, pavyzdžiui, Goya ar Arcona, medijose minimi rečiau Ir vargu, ar vokiečiai dabar nutuokia apie didžiąją evakuacijos akciją, pavadintą operacija Hannibal. O visą visuomeninę atmintį sutelkiant į vieną siaubingą, tegul laivybos istorijoje ir iki šiol didžiausią, laivo katastrofą, kyla pavojus susiaurinti visą atsiminimų kultūrą.

Tačiau romano viduryje, autorė, vaizduodama kelių kartų žmonių pokalbį, į priekinį planą iškelia Gustloff žūties aprašymą Greičiausiai iš dalies todėl, kad senelis Maksas šį laivą a Vok. Sugriautas Drezdeno Dresden centras. Vokiečių tautos tragedija baigiantis karui. Mirę drauge.

Motina prie vaiko. Tačiau, perskaičius šią sceną, susidaro įspūdis, jog Gustloff tragedija taip tvirtai įsišaknijo šeimos atmintyje, kad atsiminimai apie gelbėjimąsi laivu Theodor jau išblėso. Beje, E. Marštellerio pranešimas, p. Gali būti, kad H. Marštelleris supainiojo Gustloff su Goyo, j kurį m. Tas pats teiginys atgyja ir literatūroje, pavyzdžiui.