Vartotojams turi būti aišku, kas teikia jaunimo informavimo paslaugas ir kokiais motyvais remiasi. Lietuvos Filosofijos ir Sociologijos institutas, Vaikams taip pat turėtų būti dėstoma filosofija.

Psichologinė pagalba. Finansinis raštingumas ir verslumas pvz.

greitasis pažintys padalomosios medžiagos aspergers online dating site pažintys

Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija. Užimtumas įsidarbinimo galimybės. Jaunų šeimų poreikiai atsakinga tėvystė bei būstas.

greitasis pažintys padalomosios medžiagos pažintys hamilton kišeninių laikrodžių

Mobilumas pvz. Parengta 14 Integruotos JIK paslaugos. Paslaugų integravimas su kitas funkcijas atliekančia pareigybe pvz. Nepaisant to, svarbu atkreipti dėmesį tai, kad: 1 Integruotų JIK paslaugų sistema privalo turėti nepriklausomus veiklos įrankius bei individualų vizualinį identitetą.

Planuojant JIK darbuotojo darbo krūvį, turi būti išskirtos darbo valandos, skirtos paslaugų teikimui vietoje ir išorėje jaunimo erdvėse, renginių metuinformacijos atnaujinimui bei organizaciniams ir administraciniams reikalams. Taip bus išvengta šių sričių persidengimo. Darbo laikas. Įgyvendinant laikino jaunimo informavimo taškų jaunimui prieinamose erdvėse koncepciją, svarbu numatyti atitinkamą darbo valandų per savaitę skaičių, per kurį mobilus JIK darbuotojas sugebėtų sukurti kontaktų tinklą.

Norint palaikyti šios paslaugos aktualumą, svarbu, jog darbo laikas būtų derinamas prie kintančio jaunų žmonių užimtumo. Pačių JIK paslaugų nesvarbu, ar jos teikiamos centruose, ar internetinėje erdvėje prieinamumo laikas turi būti orientuotas į jauno žmogaus poreikius.

Svarbu, jog dalis JIK darbuotojo darbo laiko būtų perkelta į darbo dienų vakarus bei savaitgalius pvz. Informavimo būdai. Plati jaunimo informavimo ir konsultavimo temų aprėptis JIK veikloje taip pat reikalauja įvairiapusiško naudojamų įrankių bei metodų derinimo.

Europinėje praktikoje dažniausiai vartojami JIK paslaugų teikimo metodai yra šie: informavimas skrajutėmis, lankstinukais, el. Visi šie metodai taip pat bus svarbūs įgyvendinant JIK sistemą Lietuvoje. Nepaisant to, svarbu prisiminti, jog apibrėžiant Pažintys rusas londone paslaugas svarbu akcentuoti ne konkrečius įrankius, jų teikimo formas, bet kokybę ir efektyvumą, norint pasiekti tikslinę auditoriją. Konkrečių metodų prioritetizavimas riboja sistemos veiklos galimybes.

Aukštos JIK paslaugų kokybės akcentavimas, atvirkščiai, kuria atviresnę ir jauno žmogaus poreikių atžvilgiu lankstesnę sistemą. Kokybės standartai. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų kokybės tobulinimas nuo pat jų teikimo pradžios buvo susijęs su mokymais, ekspertinių žinių mainais bei kokybės kriterijų nustatymu. Nepaisant to, bendra europinė JIK paslaugų kokybės standartų sistema niekada neegzistavo. Svarbu pažymėti tai, jog JIK paslaugų teikėjai visoje Europoje pripažįsta tas pačias vertybes ir veiklos principus, išdėstytus Europos jaunimo informavimo chartijoje ir Nuotolinio angl.

Įgyvendinant JIK sistemą Lietuvoje šių principų pripažinimas ir laikymasis yra būtinas tiek nacionaliniu, tiek vietos savivaldos lygmeniu. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog gyvename informacijos amžiuje. Tai lemia, jog JIK paslaugų kokybė yra suprantama paraleliai su jauno žmogaus informacinio raštingumo, gebėjimo savarankiškai susirasti reikiamą kokybišką informaciją ugdymu.

JIK paslaugų kokybės palaikymas bei tobulinimas turi padėti prisitaikyti prie nuolat kintančių jaunų žmonių poreikių. Dėl šios priežasties reguliarus veiklos vertinimas turi būti skirtas aktualių temų, jaunimo užduodamų klausimų sklaidai bei pačių jaunų žmonių paslaugų vertinimams. JIK sistemai reikalingos kompetencijos. Būsimojoje sistemoje jaunimo informavimo darbuotojas yra atsakingas už JIK temų pristatymą jauniems žmonėms.

Nors svarbiausios jo funkcijos yra pirminis konsultavimas ir nukreipimas angl. Kiekvienos kompetencijos būtinumas konkrečią veiklą vykdančiai įstaigai priklauso nuo įstaigos pobūdžio, jos pavaldumo, savarankiškumo bei atliekamų funkcijų spektro. Vienas darbuotojas gali turėti vieną arba kelias iš išvardintų kompetencijų, priklausomai nuo jo vykdomos veiklos JIK sistemoje.

Parengta 15 JIK tikslai, uždaviniai. Kadangi tikslinė grupė tiesiogiai susiduria su informavimo ir konsultavimo paslaugą teikiančiais darbuotojais, kurie dirba kiekviename klientus priimančiame sistemos taške, itin svarbu detaliai aprašyti šio darbuotojo darbo tikslus, uždavinius bei reikalingą kompetenciją jiems įgyvendinti. Tuo tarpu kitos kompetencijos yra būtinos, kuriant palankias sąlygas ir aplinką emocinę, fizinę, organizacinę šiai kompetencijai įgyvendinti.

Informavimo ir konsultavimo paslaugą teikiančio darbuotojo tikslas profesionaliai suteikti paslaugą klientui individualiai ir grupėje. Konsultavimu ir informavimu laikomas procesas, kai konsultantas kryptingai aiškinasi ir susipažįsta su kliento gyvenimo kontekstu, jo poreikiais ir pagal juos suteikia tikslingą informaciją, reikalingą jo poreikiams patenkinti. Paslauga laikoma profesionaliai suteikta tada, kai teisingai išsiaiškintas kliento gyvenimo kontekstas, teisingai identifikuotas informacijos poreikis bei suteikta informacija atitinka esamą poreikį bei gali padėti jį patenkinti.

Paslaugą teikiančio darbuotojo uždaviniai, padėsiantys pasiekti jo darbo tikslą: Pradėti, kryptingai palaikyti bei užbaigti individualų bei grupinį pokalbį; Užmegzti draugišką bendravimo ryšį su kitu žmogumi ar grupe žmonių; Išsiaiškinti asmens ar asmenų grupės poreikį informacijai bei jo atsiradimo kontekstą; Ieškoti, atrinkti ir valdyti informaciją pagal esamą poreikį; Aiškiai, rišliai, prieinamai, kryptingai perteikti poreikius atitinkančią informaciją; Išlaikyti profesionalumą bei emocinę pusiausvyrą kilus konfliktui, esant jo dalyviu; Tarpininkauti tarp greitasis pažintys padalomosios medžiagos asmenų kilus konfliktui, padedant jiems susikalbėti; Optimaliai organizuoti savo greitasis pažintys padalomosios medžiagos veiklos trukmės ir rezultato pusiausvyra tikslui pasiekti; Bendradarbiauti su kolegomis, dirbančiais visoje paslaugos teikimo sistemoje.

Kompetencijos samprata žr. JIK darbuotojo kompetencijos ir tobulėjimas. Struktūra, sistemos organizavimas ir plėtra Nacionalinis lygmuo JIK centrų lygmuo JIK centrų lygmuo Informacinių taškų lygmuo Nacionalinis koordinatorius gali būti paskirtas atsakingos ministerijos be viešojo pirkimo procedūros.

Taip paskirtoji organizacija galėtų užsitikrinti ilgalaikę institucinę paramą. Trijuose regionų centruose pvz. Paraiškos teikiamos laisvai. Atrenkant būsimus paslaugų teikėjus svarbi motyvacija ir patirtis darbe su jaunimu bei kitos 5 aprašo skyriuje Poreikiai JIK sistemos uždaviniai ir tikslai nurodytos charakteristikos.

Atrinkta organizacija su nacionaliniu sistemos koordinatoriumi sudaro ilgalaikę terminuotą sutartį pvz. Apskrityse nacionalinio sistemos koordinatoriaus skelbiamas atviras kvietimas angl. Vienas kiekvienos atsiliepusios organizacios atstovas apmokomas nacionalinio koordinatoriaus organizuojamuose jaunimo informavimo darbuotojų mokymuose ERYICA metodikos pagrindu.

Įsitraukimas į informacinių taškų tinklą yra savanoriškas bei neatlygintinas. Dengiamos tik taško palaikymo bei mokymų išlaidos. Parengta 16 Nacionalinis lygmuo. Viešąjį pirkimą teikti paslaugą JIK sistemos koordinavimą laimėjusi organizacija greitasis pažintys padalomosios medžiagos 1.

Veikti kaip informavimo ir konsultavimo paslaugų vystymo centras, atsakingas už tinklo plėtrą bei teikiantis profesionalią pagalbą, konsultuojantis integruotų JIK centrų ir informacinių taškų lygmens JIK darbuotojus; 2. Padengti integruotų centrų ir informacinių taškų darbuotojų parengimo ir kt. Palaikyti nacionalinį JIK portalą, teikiantį informaciją bei konsultacijas jauniems žmonėms bei jaunimo informavimo darbuotojams; 7. Leisti dalomąją medžiagą JIK centrų ir informacinių taškų lankytojams; 8.

Organizuoti nacionalinio lygmens JIK sistemos bei paslaugų žinomumo didinimo kampanijas, sukurti bei reguliariai atnaujinti sistemos vizualinį identitetą; 9. Atstovauti sistemai formuojant jaunimo politiką; Užtikrinti bendradarbiavimą su jaunimui aktualią informaciją teikiančiomis institucijomis bei organizacijomis žiūrėti 3 aprašo skyrių JIK paslaugas teikiančių įstaigų žemėlapio ir teikiamų paslaugų sąrašassukurti ir reguliariai atnaujinti atvirą šių įstaigų duomenų bazę, naudojamą JIK darbe tiek nacionaliniu, tiek vietos savivaldos lygmeniu; Užtikrinti komunikaciją sistemos viduje, atrinkti integruotas JIK paslaugas teikiančias įstaigas bei vertinti jų veiklą; Nacionalinis koordinatorius taip pat galėtų inicijuoti bendradarbiavimą su jaunimo korteles platinančiomis įstaigomis.

JIK sistemos koordinatorius taip pat bus atsakingas už naujų 3 JIK centrų steigimą bei šio proceso priežiūrą. Integruotų ir atskirų JIK centrų lygmuo: Greitasis pažintys padalomosios medžiagos formavimas. Integruotas JIK centras turi būti lengvai pasiekiamas ir identifikuojamas tikslinės grupės visų jaunų žmonių 14 29 metai. Pageidautina užtikrinti lyčių balansą formuojant personalą turi dirbti bent vienas vyras.

Svarbiausia informavimo ir konsultavimo forma integruotame ar atskirame JIK centre pokalbis su jaunimo informavimo darbuotoju. Kiti informavimo būdai: el. Centras taip pat turi turėti socialinio tinklo, pvz. Centre taip pat turi būti bent vienas atviros prieigos kompiuteris su interneto ryšiu, brošiūrų ir kitų nemokamų informacinių leidinių stendai.

Pagrindinės centro teikiamos informacijos temos turi būti nustatytos remiantis vietos jaunimo informaciniais poreikiais, išlaikant nacionalinio lygmens temų pagrindą. Kita darbuotojų veikla. Integruotame ar atskirame JIK centre dirbantis darbuotojas turi budėti priėmime ir aptarnauti apsilankančius jaunus žmones, atsakyti į jų klausimus žodžiu, esant reikalui nukreipti, atsakyti į užklausas raštu el. Kitos reguliarios užduotys: duomenų, statistikos bazių atnaujinimas, socialinio tinklo, pvz.

JIK centrų darbuotojas taip pat turi kalinys pažintys california lankyti regione esančius informacijos taškus, prižiūrėti jų veiklą, teikti medžiagą bei palaikymą informacinių taškų stendams bei su jais dirbantiems darbuotojams.

Bendradarbiavimas vietos lygiu. Integruotas ar atskiras JIK centras taip pat turi palaikyti nuolatinį ryšį su specifines informavimo paslaugas regione teikiančiais partneriais. Šis tarpžinybinis bendradarbiavimas turi būti grindžiamas nuolatiniu kontaktų atnaujinimu bei bendrų teminių renginių organizavimu ir partnerių įtrauktimi į JIK sistemos veiklą efektyviu nukreipimo angl.

Informacinių taškų lygmuo. Į atvirą kvietimą atsiliepusių organizacijų patalpose įrengiamas informacinis stendas, kuriuo rūpinasi ERYICA os metodikos pagrindu apmokytas darbuotojas. Medžiagą bei informacinio stendo palaikymą teikia įstaiga, regione vykdanti integruotas JIK paslaugas. Parengta 17 Besidomintiems siūlome perskaityti straipsnius apie pirmuosius JIK žingsnius Lietuvoje, tarptautines patirtis ir kitas skirtingų ekspertų įžvalgas Po skėčiu nr. Pagrindiniai naudojami terminai Prieš pradedant dirbti ar kilus neaiškumams jau veikiant būtina susipažinti su susijusiomis sąvokomis ir aiškiai jas atskirti.

Jaunimo informavimo veikloje taikomi skirtingi metodai, kurie kartais gali atrodyti panašūs, tačiau iš tikrųjų skiriasi, todėl žemiau pristatome trumpą sąrašą pagrindinių terminų su jų paaiškinimais. Bendrinis jaunimo informavimas į vartotoją nukreipta jaunimo informacija, kuri padengia visas jaunimui aktualias temas.

Tai informacija, reikalinga jaunimui ir leidžianti pasirinkti iš daugelio variantų, vartotojui išlaikant savo savarankiškumą ir anonimiškumą; Specializuotas jaunimo informavimas tarnybos, siūlančios specializuotą informaciją jauniems žmonėms pvz. Informacija priklauso nuo jaunų žmonių poreikio; Informavimas pageidaujamos informacijos pateikimas be rekomendacijų, įvertinimo ar pritaikomumo; Patarimas angl. Tai galimybė jaunam žmogui pamatyti savo poreikius ir priimti sprendimus, leidžiančius keisti situaciją; Atstovavimas dalyvavimas derybose, tarpininkavimas ar kito asmens pristatymas.

Nukreipimas angl. Dažniausiai tai grupės veikla, organizuojama neformalaus ugdymo metodais; Internetinis jaunimo informavimas internetas yra galingas informacijos ir komunikacijos šaltinis, taip pat ir integruota jaunimo socialinės aplinkos dalis. Bendrosios jaunimo informacijos teikimas ir konsultavimas internetu, taip pat kaip susipažinimas su internetu naujosios užduotys, reikalingos jau egzistuojančiam jaunimo informavimo darbui; Socialinės medijos Web 2.

Tapatybė kuriama iš tokių skirtingų elementų kaip nuotraukos, elektroninio pašto adresai, slapyvardžiai, profiliai ir kita. Jaunimo informavimo principai Informavimas gali atrodyti savaime suprantamas ar kasdien atliekamas veiksmas visose gyvenimo srityse. Tačiau JIK veikla išsiskiria tuo, kad čia labai aiškiai išskiriama jaunimui teikiamų informacinių paslaugų kokybė ir naudojami metodai, skirti darbui su jaunimu.

Todėl žemiau pristatome pagrindinį, jau 41 Europos šalyje pripažintą, dokumentą, kuris nubrėžia ribas ir įvardija principus, kuriais būtina vadovauti kiekvienam jaunimo informavimo darbuotojui. Interneto plėtrai atnešus svarbių pokyčių informacijos vartojime, Europos jaunimo informavimo ir dating camaieu paris agentūra ERYICA priėmė naują dokumentą, papildantį Europos jaunimo informavimo chartiją, kuris apibrėžia, kokie svarbiausi principai teikiant informaciją nuotolinėmis virtualiomis priemonėmis.

greitasis pažintys padalomosios medžiagos pažintys antikvariniai geležies lovos

Preambulė Sudėtingoje visuomenėje ir integruotoje Europoje, kuri pateikia daug iššūkių ir galimybių, informacijos prieinamumas ir gebėjimas analizuoti bei naudotis informacija tampa vis svarbesni jauniems europiečiams. Jaunimo informavimo veikla gali Parengta 18 padėti pasiekti užsibrėžtų siekių ir skatinti aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.

Informacija turėtų būti teikiama tokiais būdais, kurie padidina jaunimo pasirinkimo galimybes ir skatina savarankiškumą ir įgalinimą. Pagarba demokratijai, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms reiškia, kad jauni žmonės turi teisę gauti pilną, objektyvią, suprantamą ir patikimą informaciją apie visus jiems rūpimus klausimus ir poreikius. Ši teisė į informaciją buvo pripažinta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Vaiko teisių konvencijoje, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje ir Europos Tarybos rekomendacijoje nr.

Tėvai dalyvauja vaikų saviraiškos darbų parodose pamato vaikų piešinius. Būtent čia keičiasi jų pačių požiūris į savo vaiką, keičiasi tėvų ir vaikų tarpusavio santykis.

Tėvai pradeda pasitikėti vadovais socialiniais darbuotojais ir psichologu, kurie dirba su vaikuatsiranda motyvacija ir patiems prisideti prie auklėjimo, prie santykių kokybės šeimoje gerinimo.

Tėvai noriai pradeda lankyti susirinkimus, paskaitas. Ateina į individualias psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijas. Patys kelia klausimus, į kuriuos norėtų gauti atsakymus. Pagal tėvų klausimus yra sudaromas paskaitų ciklas tėvams. Paskaitų metu tėvai turi galimybę gauti teorinių žinių apie įvairias vaiko vystymo stadijas, auklėjimo stilius, vaiko ir tėvų santykius bei išklausytą teoriją išmokti taikyti praktiškai.

Per paskaitas tėvai suvokia savo padarytas klaidas auklėjant vaikus ir mokosi jas ištaisyti. Paskaitas tėvams veda psichologas, susitikimus su tėvais — socialinis darbuotjas. Darbą su šeima organizuojame pagal 5 fazes, kurias siūlo R. Ovčarova : Pirma fazė — pirminio kontakto su šeima užmezgimas.

Šioje fazėje susiformuoja šeimos narių ir socialinio darbuotojo santykių pobūdis.

Tada mokykloje visada buvo kažkokia rimtis, susikaupimas, pagarba mokytojui. Iš pokalbių su dukra suprantu, kad kas antras klasėje nebenori lankyti mokyklos, nesupranta mokytojų dėstomų dalykų. Pakalbėjusi su kitais dukros klasės bendramoksliais suprantu, kad mokytojas dirba už tiek, kiek jis šiuo laikotarpiu gauna atlyginimo. Tai kas čia dedasi? Vadinasi jeigu krizė tęsis dar kokius 2 metus, tai vaikai kažin ar ką sugebės beišmokti.

Profesionalus darbuotojas jau šio bendravimo metu gauna nemažai informacijos apie šeimos situaciją. Antra fazė — problemų nustatymas.

Šioje fazėje suderinamas socialinio darbuotojo ir šeimos narių požiūris į esamas probelemas. Trečia fazė — konkretus darbas su šeima, formuojant naują problemos supratimą ir sudarant sąlygas keistis tam tikrom charakterio ir elgesio savybėms. Ketvirta fazė — apsisprendimas tam tikrai veiklai. Socialinis darbuotojas kartu su šeimos nariais aptaria galimas išeitis iš esamos situacijos, apžvelgia veiklos alternatyvas ir pasirenka tinkamiausias iš jų. Šiame etape būtina patį klientą įgalinti ieškoti problemos sprendimo būdų ir prisiimti atsakomybę už bendro darbo efektyvumą.

Penkta fazė — gryžtamojo ryšio fazė. Socialinis darbuotojas kartu su klientu aptaria darbo rezultatus ir jų reikšmę sprendžiant problemas.

Trečia pakopa — integracija į visuomenę. Šeima išgyvena krizę, ją įveikia ir vėl grįžta į visuomenę. Krizės arizona teisė pažintys nepilnametį šeimai yra taikoma trumpalaikė arba ilgalaikė intervencija.

Tai priklauso nuo krizės pobūdžio. Svarbiausias akcentas- palaikyti šeimas, kad jose greitasis pažintys padalomosios medžiagos taikos ir vienas kito skatinimo atmosfera. Pokalbis, supratimas ir dialogas vaikams yra gyvybiškai būtini. Dienos centrai atlieka svarbią palaikomąją funkciją šeimos krizės atveju.

Čia vaikai ne tik paruošia pamokas, bet turiningai praleidžia laisvalaikį ir yra ugdomi. Tuo metu, kai šeima išgyvena krizę, tėvams labai svarbu žinoti, kad jų vaikai yra saugioje aplinkoje. Dienos centruose teikiamos vaikų dienos globos ir socializacijos paslaugos padeda sumažinti ne tik socialinę įtampą šeimoje bet ir socialinę naštą, kuri tenka šeimai krizės metu. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai pateikti lentelėje Nr.

Wegschaider aprašė keturis vaidmenis, kurių dažniausiai imasi šeimos nariai: Pirmas vaidmuo - šeimos herojus — gerai mokosi, yra tvarkingas, pareigingas ir kelia aplinkinių susižavėjimą. Antras vaidmuo — atpirkimo ožys — visiems kliūva, nieko neatlieka laiku ir gerai. Šeimos nariai išlieja ant jo susikaupusį pyktį. Trečias vaidmuo — pamirštas vaikas — niekam neužkliūva, neturi jokių ypatingų poreikių ar reikalavimų, neprašo užuojautos, pagalbos ar paramos.

Aplinkiniai dažnai net pamiršta apie jo egzistavimą. Ketvirtas vaidmuo — juokdarys — stengiasi viską paversti juokais, pasišaipyti pats iš savęs ir šeimos problemų. Vaidmenų aprašymas pateiktas lentelėje Nr.

ChomentauskasSocialiniu institutu vadinama šeima, greitasis pažintys padalomosios medžiagos tai stabili santykių tarp žmonių forma, apimanti svarbiausiąją kasdieninio žmogaus dalį: seksualinius santykius, vaikų gimdymą ir pirminę jų socializaciją, didžiąją buitinės priežiūros dalį, lavinimą, medicininį aptarnavimą ir t.

Leliūginė, Šeima, kaip bendruomenė atlieka funkcijas, apimančias visas gyvenimo sritis, ko negali jokia kita visuomenės struktūra. Šeima yra svarbiausia emocinio ir materialinio rėmimo institucija struktūrajos narių augimo ir gerovės garantas. Tradicinės šeimos misija — šeimoje, kaip mažutėje valstybėje, tėvai pirmieji tampa savo vaikų auklėtojais. Jie saugo ir gina savo atžalas, perduoda jiems šeimos bei tautos tradicijas, skiepija žmogiškąsias vertybes.

Welcome to Scribd!

Vaikai, nuo pirmų dienų patyrę šeimos meilęvieni kitų pagarbą, išmoksta gerbti ir mylėti kiekvieną žmogų, bendrauti ir bendradarbiauti su kitais.

Lietuvos Filosofijos ir Sociologijos institutas, Nesveika šeima — priklausomybės svaigalams kamuojama šeima arba šeima, atsidūrusi krizinėje situacijoje. Plužek Dailės terapija socialiniame darbe su vaikais 9 Krizė — pavojinga linkme besirutuliojanti situacija. PlužekPaieškos langas su rastais rezultatais pav. Pasirinkto skyriaus langas pav. Aiškinamasis teksas ir pasirinktos sąvokos langas pav. Langas, į kurį patenkama iš meniu punkto Mokymuisi pav.

KNYGA Dailes - Terapija - Rafaelis

Video medžiagos langas pav. Pratimų aprašymo langas pav. Pratimo video medžiagos žingsnelių išskleidžiamasis sąrašas pav. Pratimo atlikimo demonstravimo langas pav. Pasirinkto testo klausimų fragmentas pav. Raktinių žodžių langas 8 ĮVADAS Sparčiai tobul damos komunikavimo priemon s bei skaitmenin informacija griauna žmones anksčiau skyrusius laiko ir erdv s barjerus. Šios priemon s labiau skatina žmones suart ti ir stiprina tarpusavio ryšius, jų d ka naujienos ir informacija gana sparčiai sklinda iš vieno pasaulio galo į kitą ir leidžia žmon ms veikliai bei ryžtingai dalyvauti šiandienio pasaulio gyvenime bei įvykiuose.

Jos padeda kovoti su neraštingumu miestuose ir kaimuose, skatina vykdyti pradinį bei tolesnį ugdymą, gali daug prisid ti prie žmonių gerov s ir bendrojo šiuolaikinio išlaisvinimo, pirmiausia vietov se, kurių pl tra yra ne tokia intensyvi kaip dideliuose miestuose. Jos pagrindžia ir garantuoja didesnę žmonių lygybę, visiems be skirtumo visuomen s sluoksniams leisdamos džiaugtis kultūros g ryb mis bei pramogomis, praturtina dvasią, paties gyvenimo vaizdais bei garsais perteikdamos regimus bei konkrečius dalykus, priartindamos tolimiausias sritis ir seniausius laikus.

Visose šalyse, net ir tose, kur gyvena daug neraštingų ir neturinčių jokio išsilavinimo žmonių, gyventojai turi galimybę, nenuvertinant savo gimtosios kultūros bei papročių, sparčiai perimti šiuolaikinio pasaulio gyvensenos naujoves, jomis dom tis. Kuriant priemonę būtina vadovautis tokia nuostata kompiuterinių mokomųjų priemonių kūrimo tikslas modernizuoti ugdymo procesą ir sudaryti sąlygas šiuolaikiškiems Lietuvos švietimo siekiams įgyvendinti. Nacionalin je informacin s visuomen s pl tros koncepcijojenutarimo Nr.

Tarp svarbiausių prognozuojamų informacin s visuomen s kūrimo Lietuvoje rezultatų išskiriama: 7 9 gyventojai gal s lengviau įgyti žinių ir kvalifikaciją; įdiegus kompiuterinio raštingumo sertifikatus, moksleiviai laikys valstybinį kompiuterinio raštingumo egzaminą; kiekvienam gyventojui bus sudarytos sąlygos įgyti žinias nuotolinio mokymo centruose; kiekvienoje mokykloje vienas kompiuteris teks dešimčiai mokinių, ir universitetuose vienas kompiuteris keturiems studentams; kompiuterinio raštingumo išmoks mokytojai ir valstyb s tarnautojai; bibliotekos bus sujungtos su pasauliniu kompiuterių tinklu, kiekvienoje bibliotekoje bus ne mažiau kaip du kompiuteriai.

Šiuolaikiniame gyvenime gyventi n ra labai lengva ir tai vargina pačią visuomenę. Norint pagerinti pad tį, greitasis pažintys padalomosios medžiagos t vų, mokytojų, ir visų, kurie rūpinasi bendruoju g riu, pastangų užsakomieji ginklų pažintys gerų darbų. Komunikavimo priemon ms čia tenka svarbus vaidmuo, nors ir negalima tik tis, kad jos visiškai atsiribos nuo tautos esamo gyvenimo bei įpročių.

Kuriant informacinę visuomenę, lemiamas vaidmuo tenka švietimo ir mokslo institucijoms. Pagrindiniai jų veiklos uždaviniai lieka tie patys visokeriopai ugdyti jauną žmogų, suteikti jam bendrojo išsilavinimo bei profesinių žinių.

Naujos informacin s technologijos suteikia galimybių kokybiškai įgyvendinti šiuos uždavinius. Nuo to, kiek adekvačiai ir dinamiškai visa švietimo sistema reaguos į naujus visuomen s formavimosi iššūkius, priklausys informacin s visuomen s id jų bei galimybių realizavimas šalyje.

Apžvelgus informacin s visuomen s pl tros situaciją šalyje, siekiama suteikti mokiniams galimybę namuose naudotis IKT teikiamomis paslaugomis, skatinti moksleivių kūrybišką veiklą naudojantis IKT už mokyklų ribų, pasinaudoti teigiamu valdžios požiūriu į IKT diegimą visuomen je, Europos Sąjungos fondų galimyb mis, interneto prieigos taškų pl tra.

Siekiama skirti daugiau l šų mokyklų kompiuterizavimui tuo siektinas svaresnis savivaldybių ind lis. Būtina toliau pl toti mokyklų bibliotekų tinklą kaip prieigos greitasis pažintys padalomosios medžiagos interneto visiems mokiniams, mokytojams, bendruomenei galimybę, parengti papildomus dokumentus, reglamentuojančius IKT diegimą bei integravimą į ugdymo turinį, peržiūr ti tinklų strategiją, mokomųjų kompiuterinių priemonių naudojimą visuose ugdymo lygmenyse, numatyti periodišką IKT diegimo steb seną ir vertinimą.

Norint geriau pažinti bei įvertinti visuomen s komunikavimo priemonių naudą visuomenei ir patikimiau įveikti jų keliamus sunkumus, būtina nuodugniau panagrin ti šių priemonių vaidmens bendrame žmonių gyvenime svarbiausius aspektus. Skaitmenin informacija, fotokopijavimas, garso ir vaizdo įrašai įgalina kūrinių kopijavimą ir greitasis pažintys padalomosios medžiagos, ir 8 10 nors savo kokybe tokios kopijos negali prilygti originalui, žemesn kaina ir mažesn s laiko sąnaudos jas gali padaryti priimtinu pakaitalu.

Viena iš skaitmenin s informacijos formų yra elektroniniai vadov liai. Šiandien vis daugiau rašoma ir kalbama apie elektroninius vadov lius, jų naudojimą ugdymo procese. Elektroninio mokymosi priemon s yra paprastos ir nesunkiai taikomos mokymui. Elektroninis vadov lis tai programa, kuri leidžia suburti mokinius į virtualią klasę, kiekvienam suteikiama galimyb naudotis ta pačia mokomąja medžiaga, tiesiogiai bendrauti su klas s draugais ir mokytoju, neatsitraukiant nuo savo darbo vietos.

Čia d mesys kreipiamas ne į pačią programą, o į tai, ką ji leidžia daryti, kaip ji talkina mokiniams ir mokytojams mokant ir mokantis. Tai mokymo ir mokymosi priemon, kurios pagrindas yra kompiuterių tinklas ir kitos informacin s ir komunikacin s technologijos, kur mokiniai mokosi savarankiškai arba su netiesiogine mokytojo pagalba peržiūr dami vaizdo bei garso įrašus.

Naudojant šią mokymo priemonę, vyksta pilnas ugdymo procesas: pateikiama visa kurso ar modulio medžiaga, bendraujama diskutuojant diskusijų forumuose, pokalbiuose ar elektroniniu paštuatliekamos praktin s užduotys, vyksta darbas grup se, o įgytos žinios bei geb jimai tikrinami kompiuteriniais testais, vertinama skaitmenin mis priemon mis ir pan.

Taip siekiama pad ti mokiniams mokytis, steb ti mokymosi procesą, tobulinti jo turinį, naudojant informacines technologijas. Galima teigti, kad elektroninis vadov lis tai mokomosios medžiagos, užduočių, bendravimo ir vertinimo priemonių sistema, leidžianti lanksčiai ir lengvai valdyti bei tobulinti ugdymo procesą. Elektroninio vadov lio pagrindu yra laikomos šios sudedamosios dalys: mokomoji medžiaga tekstin, vaizdin, grafin bei garsin informacijapraktiniai darbai savikontrol s klausimai, savarankiškų darbų užduotys, kontroliniai testai, praktin s užduotys su mokomaisiais patarimaismokinių mokymosi proceso ir rezultatų steb jimas, vertinimas dienynai, aplankaimokinių ir mokytojų bendravimas elektroninis paštas, forumai.

Naudojant įprastus vadov lius, būtų daug sud tingiau atnaujinti d stomą medžiagą, reik tų nuolatos kurti papildomą padalomąją medžiagą ir ją dalinti mokiniams, tod l elektroninis vadov lis gana lengvai padeda išspręsti šią ir kitas problemas būtiniausia medžiaga patalpinama į kompiuterių tinklą, ją patogu nuolatos redaguoti, tobulinti, papildyti, atnaujinti. Tokios bendravimo priemon s leidžia lengvai pasiekti visiems mokymo proceso dalyviams informacijos šaltinius, diskutuoti tarpusavyje, konsultuotis, išklausyti naudingų patarimų.

Taip žymiai patogiau vertinti pasiekimus akimirksniu įvertinamos keleto atsakymų užduotys, pateikiami rezultatai, galima peržiūr ti padarytas klaidas, jas palyginti su teisingais atsakymais.

Uploaded by

Mokytojams sudaryta galimyb steb ti mokinių mokymąsi, jų įdirbį greitasis pažintys padalomosios medžiagos pasiekimus. Galima teigti, kad elektroninis vadov lis yra puiki priemon, ugdanti mokinių savarankiškumą ir skatinanti dom tis naujausiomis technologijomis.

Elektroniniai vadov liai tinka visiems mokiniams ir netgi suaugusiems žmon ms, o ypač tiems, kurie nori įsisavinti ne tik privalomąją, bet ir daugiau papildomos medžiagos, reikalingos dalyvaujant įvairiose olimpiadose, konkursuose bei realiame gyvenime ar netgi darbe.

Mokymosi motyvacijos stokojantiems vaikams galima parengti specialią medžiagą ir užduotis, kad sudominti šiuos mokinius ir paskatinti juos mokytis namuose. Elektroninis vadov lis nepakeis tradicinio vadov lio, o tiesiog jį paįvairins, suteiks papildomų galimybių mokant ir mokantis. Galima teigti, kad tai tarsi papildoma priemon mokinio žinioms ir geb jimams įtvirtinti, mokymo procesui palengvinti ir paįvairinti. Mokymosi s km tur tų priklausyti nuo šios mokymo priemon s mokomosios medžiagos pateikimo kokyb s: jos sandaros, galimybių kurti įvairius mokymo ir mokymosi scenarijus.

Tiriamojo darbo tema Informacinių technologijų e-vadov lio struktūros, metodikos, programavimo, eksploatavimo galimybių tyrimas pasirinkta, tikint, kad sukurtas elektroninis vadov lis pagelb s įvairaus amžiaus žmon ms įsisavinti informacines technologijas pradžioje tik elektroninę skaičiuoklę Microsoft Excelpad s kelti ar įgyti naują kvalifikaciją, neatsitraukiant nuo darbo ir pamokų bei kasdienin s veiklos. Pagrindinis darbo tikslas sukurti programinius modelius, kurie pagelb tų geriau įsisavinti informacinių technologijų elektronin s skaičiuokl s Microsoft Excel 29 pažintys 21 metų, pristatyti produktą mokiniams, mokytojams ir supažindinti juos su elektronin s medžiagos rengimo metodika, o taip pat atlikti grįžtamojo ryšio efektyvumo tyrimą su besimokančiais.

Elektroninis vadov lis užtikrina: didel s įvairiarūš s informacijos pateikimo galimybes; didesnę kūrybos laisvę, malonią ir jaukią mokymosi aplinką; mokymo individualizavimą, intensyvinimą; dom jimąsi naujausiomis informacin mis technologijomis, jų naudojimu kasdieniniame gyvenime; mokymąsi patogiu laiku, pasirinktoje darbo vietoje, patogiu tempu; pamokos bei spragų likvidavimo laiko taupymą, mokymąsi neatitrūkstant nuo pamokų, profesin s veiklos bei kasdieninių užsi mimų; lengvai visiems prieinamą mokomąją medžiagą, konsultacijas, savęs įsivertinimą; 10 12 mokymosi rezultatų vertinimą nepriklausomai nuo žinių ir geb jimų, įgijimo formų ir būdų; geb jimo savarankiškai mokytis skatinimą bei ugdymą.

Projektu gal s naudotis užsakovas, mokiniai, mokytojai bei v lesnių kursų studentai. Programinio produkto vartotojai gimnazijų, vidurinių mokyklų mokytojai, mokiniai, studentai bei žmon s, kurie nori savarankiškai išmokti dirbti su skaičiuokle Excel ir pritaikyti įgytas žinias darbe ir kasdienin je veikloje. Darbo tikslas ir tyrimo sritis Šiandieniam žmogui reikia patikimos, aiškios, išsamios ir tikslios informacijos, kad gal tų suprasti nuolat kintantį pasaulį, kuriame gyvena, prisitaikyti prie realyb s bei vis kitokių aplinkybių, kasdien reikalaujančių jo sprendimo, atlikti aktyvų bei reikšmingą vaidmenį savo socialin je grup je ir tikrai dalyvauti savo epochos ekonominiame, politiniame, socialiniame, kultūriniame ir religiniame gyvenime.

Tiriamojo darbo tema Informacinių technologijų e-vadov lio struktūros, metodikos, programavimo, eksploatavimo galimybių tyrimas pasirinkta, norint sudaryti kuo geresnes sąlygas įvairaus amžiaus žmon ms įsisavinti informacines technologijas pradžioje tik elektroninę skaičiuoklę Microsoft Excelugdyti ar įgyti naujus geb jimus, neatsitraukiant nuo mokymosi proceso, darbo ar kasdienin s veiklos.

Norint išsiaiškinti darbo temos aktualumą, prasmingumą ir reikalingumą, buvo atlikta apklausa, siekiant išsiaiškinti, kokius informacinių technologijų įgūdžius turi mokiniai, mokytojai, mokinių t vai, kokie jų geb jimai dirbant su naujausiomis informacin mis technologijomis, kokie jų pasiūlymai, patarimai, kad pagerinti mokymo ir mokymosi procesus. Pagrindinis darbo tikslas sukurti programinius modelius, kurie pagelb tų geriau įsisavinti informacinių technologijų elektronin s skaičiuokl s Microsoft Excel kursą, pristatyti produktą Pasvalio Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro klausytojams, mokytojams ir supažindinti juos su elektronin s medžiagos rengimo metodika, o taip pat atlikti mokymo bei mokymosi proceso efektyvumo tyrimą.

Pirmiausia reikia išsiaiškinti informacin s visuomen s kūrimo principus, atlikti e- vadov lių kūrimo principų ir problemų analizę, išsiaiškinti elektroninio mokymo kursų medžiagos rengimo greitasis pažintys padalomosios medžiagos reikalavimus, apžvelgti ir palyginti jau sukurtus bei naudojamus elektroninius vadov lius ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse Mokymo ir mokymosi priemon s ir formos Elektroninio mokymosi aplinkų apžvalga Pastaraisiais metais pasaulyje elektroninio mokymo e-learning id ja įgauna vis didesnį populiarumą.

Vieno iš vertinimų teigimu, tik federalin s JAV vyriausyb s išlaidos elektroniniam mokymui kiekvienais metais augs 34 proc. Amerikos ir Europos mokslininkai American Educational 12 14 Research Association vienu balsu tvirtina, kad metais du trečdaliai bendrojo išsilavinimo vyks distanciniu būdu.

greitasis pažintys padalomosios medžiagos greitasis pažintys psichologija

Šiuo metu ir Lietuvoje did ja susidom jimas nuotolinių studijų teikiamomis galimyb mis. Vis daugiau d stytojų įsitraukia į nuotolinių kursų kūrimo procesą. Jau parengta per šimtą skirtingų mokomųjų kursų, VU tarptautin s komunikacijos magistrantūros, VGTU nekilnojamojo turto vertinimo ir vadybos, statybos ekonomikos bei verslo magistrantūros, KTU informatikos magistrantūros bei pedagogikos profesinių studijų programos. Visos šių programų studijos vyksta virtualiose mokymosi aplinkose, tik kelios paskutin s vaizdo konferencijų būdu.

Pastaraisiais metais nuotolin s studijos kartu su elektronine vyriausybe, elektronine komercija, elektronine biblioteka tampa svarbiu visuomen s, ekonomikos vystymosi veiksniu. Europos Komisijoje greitasis pažintys padalomosios medžiagos studijų distance education terminą išstumia elektroninio arba skaitmeninio mokymosi e learning terminas, leidžiantis apibr žti platesnę auditoriją ir turinį.

Prie įprastų nuotolinių studijų kursų prisideda ir elektronin s konsultacijos, ir visa elektroninio greitasis pažintys padalomosios medžiagos sistema tampa sud tine elektronin s komercijos ar net informacin s visuomen s dalimi. Vis plačiau nuotoliniam mokymui naudojami pasauliniai kompiuterių tinklai ir specialūs WEB kursų įrankiai, dar vadinami virtualiomis mokymosi aplinkomis Virtual learning environments.

Šioms aplinkoms nebereikia kurti naujos programin s įrangos, kuriai buvo skiriama pagrindin kurso kūrimo išteklių dalis. Jos leidžia panaudoti įvairių nuotolinių studijų būdų programin s įrangos visumą ir valdyti visą kursų organizavimą bei komunikacijos priemones.

Beveik visi kursų valdymo paketai turi vartotojo sąsają, skirtą nuosekliai kursų pl trai, tradicinių kursų elementų plano, tvarkaraščių, paskaitų, atsiskaitymų, organizacinių klausimų ir t. Dauguma jų turi dvipus s komunikacijos priemones: elektroninį paštą, elektroninę skelbimų lentą, diskusijas, pokalbius.

Siūlomos ir specialios priemon s kursų valdymui: automatizuotas kurso turinio sudarymas, testų vertinimas realaus laiko veiksenoje, studentų pažangos steb jimas ir kt. Kai kurie programiniai paketai siūlo ir puslapių sekimo funkciją, t. Tačiau pats mokymasis savo esme individualus, savarankiškas darbas. Mokymasis, o ne mokymas, visada išlieka svarbiausia švietimo forma. Praktika rodo, kad vien vaizdo konferencin s studijos mažai efektyvios Virtuali mokymosi terp WebCT WebCT Web Course Tools plačiausiai pasaulyje e-mokymuisi naudojama virtuali mokymosi terp.

Vilniaus nuotolinių studijų centre VNSC nuo metų jau sukurta pusšimtis kursų, kuriuos studijuoja šimtai studentų. Tūkstančiai pasaulio institucijų šią terpę naudoja daugiau kaip 6 mln. WebCT tapo rinkos lyderiu, nes ji yra lanksčių, lengvai naudojamų ir pedagoginiu požiūriu patogių mokymo ir mokymosi įrankių visuma. Tie įrankiai yra skirti trims skirtingoms, viena kitą papildančioms funkcijoms vykdyti: Kursų kūrimui WebCT turi priemones, padedančias paruošti ir prad ti teikti naujus kursus.

Kursų teikimui WebCT turi įvairias priemones patogiam kursų teikimui nuotoliniu būdu. Be to ši terp tinka ir dieninių studijų modernizavimui. Teikimo funkcijos skirstomos į: Komunikavimo ir bendradarbiavimo įrankius. Tai Diskusijos, Balta lenta, Vidinis e-paštas ir Pasikalb jimai. Atestavimo įvertinimo įrankius. Tai savikontrol s testai, patikrinimai bei apklausos egzaminai. WebCT apklausos leidžia įvairių klausimų tipų pasirinkimą bei įvairius įvertinimų skaičiavimus. Kursų valdymui WebCT valdymo įrankiai leidžia kuratoriams efektyviai jį administruoti.

Be to, kuratorius bet kada gali gauti statistinę informaciją apie besimokančiųjų aktyvumą bei atestavimų rezultatus. Suasmeninti WebCT vartai leidžia studentams, d stytojams bei administratoriams įeiti į daugialypių kursų aplinką ir tur ti bendrus kursų kalendorius ir mokyklos pranešimus. Priklausomai nuo besimokančiųjų lygio, kuratoriai gali grupuoti studentus, kurti jiems atskirus turinio modulius, bendravimo ar atestavimo grupes.

WebCT Failų Tvarkymo įrankiai leidžia greitai ir patogiai valdyti kursų turinį. Kursų kūrimo aplinka CDK yra skirta elektroninei medžiagai elektronin ms knygoms ir nuotolinio mokymosi studijų kursams kurti. Aplinka yra pasiekiama internetu ir pirmiausia yra orientuota į mažai IKT žinių turinčius vartotojus šiuo atveju kursų reng jus. Tai patogi, lengvai valdoma ir suprantama aplinka tiems vartotojams, kurie turi darbo įgūdžių su teksto redaktoriais pvz. Microsoft Word. Dauguma veiksmų kursų kūrimo aplinkoje pvz.

Reik pakeisti, kad mokytųsi ne iki birželio 21, o iki birželio 1. Gi dauguma normaliai išsivysčiusiųjų Europos šalių atostogos prasideda nuo birželio 1. Dauguma to norėtų, todėl manau tai yra pats pagrindinis pažinčių svetainė angliją mano akimis. Su pagarba, Artūras.

Išsikraustėme į kitą miestą. Pirmojoje man nelabai sekėsi bendrauti su bendraamžiais, draugų praktiškai neturėjau. Gal tada nebuvo taip skaudu, nes dar nesupratau, kodėl taip yra. Turėjau žmones, kurie mane myli ir todėl man draugų galbūt ir nereikėjo. O tada yra greitasis pažintys padalomosios medžiagos visko. Buvau mažutė gležnutė mergaitė. Kas norėjo, tas stumdė, buvau klasėje mažiausia. Einant namo, mergaitės sekdavo iki namų, už nugaros žvygaudavo, kartą vienas berniukas spjovė man į veidą, kai ėjau namo.

Nežinau, už ką. Tiesiog ėjau pro šalį, šalia jo stovėjo berniukas, su kuriuo bendravau, ir tiesiog piktai pažiūrėjęs spjovė man į veidą. Kadangi buvo pradinė mokykla, klasėje buvo didelis kamuolys, ant kurio galėjai atsisėsti ir šokinėti. Viena klasiokė braižė ant lentos, aš tiesiog pasakiau, kad mokytoja neleido, ji atsisuko, spyrė į kamuolį, aš nuo jo nukritau, susidaužiau ranką. Išėjau iš klasės, dabar sunku pasakyti, ar verkiau. Dvi klasiokės vieną dieną, man einant namo ėjo iš paskos, spardė kuprinę, juokėsi.

Mama dažnai eidavo į mokyklą, bet tai nepadėdavo. Po to, kai nukritau nuo kamuolio, mama ėjo net pas mergaites į namus. Bet tai toli gražu taip pat neveiksminga. Pakenkti labiau, abejoju, ar bebuvo galima. Dažnai gulėdavau ligoninėje. Man sakė, kad viskas dėl nervų. Sakoma, visos ligos dėl nervų atsiranda. Dažniausiai gulėdavau savaitę ligoninėje, bet aš tada būdavau labai pailsėjusi. Jei įdomu, mokiausi ir mokausi gerai. Net labai gerai. Esu gabi mokslui, kad ir esu kiek tinginė.

Kai perėjau į kitą mokyklą, pirmus metus, kažkur iki 7 klasės, problemų kaip ir neturėjau. Jei gerai pamenu, 6 klasėje buvo vienas konfliktas su klasioke. Iš pradžių įvyko nesusipratimas, nes ji pagalvojo, kad aš einu su jos drauge namo, tada prasidėjo įvairios įžeidinėjančios žinutės ir man, ir kitai klasiokei, jos draugei.

Bet tai buvo tik pradžia. Kitą dieną klasėje buvo labai keista. Nes mergaičių buvo jau nebe viena bendra grupė, o dvi. Klasiokė pradėjo nuteikinėti prieš mane klasę. Nežinau kodėl. Vieną dieną sėdėdama namie sulaukiau nežino numerio skambučio.

Atsiliepiau, ten pasigirdo vyro balsas. Po pokalbio jam perskambino mano brolis ir sužinojo, kad mano numeriu įdėtas skelbimas į sex pažinčių puslapį Pranešėme auklėtojai, ji pradėjo pokalbį prieš visą klasę, ta klasiokė neprisipažino, kad čia jos darbas.

Po kažkurio laiko šis konfliktas pasibaigė.

greitasis pažintys padalomosios medžiagos taip wird vyras nevedęs

Bet dar ir dabar aš paniškai bijau nežinomų man numerių. Ji pradėjo negražiai kalbėti apie mano vaikiną, todėl su ja susipykau. Buvo ir pavienių konfliktų. Deja, tai neįmanoma. Aš nesupratau, kad tai ne mano draugė.

Susirašinėjau lyg niekur nieko. Nuo to viskas ir prasidėjo. Iš pradžių tik klasiokai pasijuokė, ir viskas. Vėliau tai pradėjo rutuliotis į žiaurias patyčias. Man įvaryti kompleksai, nepilnavertiškumas, nepasitikėjimas savimi. Dar ir dabar rieda ašaros, kai prisimenu visa tai. Aš nesuvokiu, kaip ištvėriau visa tai. Tada aš nebuvau panaši į žmogų. Po mokyklos aš tiesiog norėdavau nukristi eidama. Neturėdavau jėgų. Buvau perbalusi, be miego, nes naktimis verkdavau, žinodavau, kad kitą dieną aš vėl visa tai girdėsiu.

Nežinau, kodėl niekur nesikreipiau, nei į psichologę ar šiaip ką nors. Mokytojus, auklėtojus. Galbūt tiesiog nebeturėjau jėgų.

Konkursas. Ką reikėtų keisti Lietuvos mokyklose?

Ir galbūt tas šaltumas iš žmonių. Tas toks bėgimas nuo problemų. Mokytojai nenori problemų, patikėkit manimi. Pas juos net neverta eiti prašyti pagalbos. Jie nepadės. Palinkčios galva, pasakys, kad reikia kažką daryti, bet nepadės. Tik prie kavutės mokytojų kambary pašnekės. Jie net nežino, kokie vaikai žiaurūs. Aš visada kartoju ir negaliu suprasti, kodėl prie manęs negalėjo ir negali lįsti fiziškai.

Nebesu ta gležnutė mergaitė, apsiginu. Greitasis pažintys padalomosios medžiagos, psichologinis smurtas — pats žiauriausias žmogaus žudymas iš vidaus. Jie neturi sąžinės. Vaikai neturi sąžinės. Jiems rūpi populiarumas. Turi būti populiarus, nes jei nebūsi, tada tu esi žemiau visų. Klasėje yra 30 mokinių, o aš su draugėmis atskira grupele esame 5. Visa klasė susiskaldžiusi, bet mes esame tik 5. Tos, ant kurių galima išsilieti, kai tik norisi. Žinot, man jau visiškai nebesvarbu.

Bet nesuprantat, kodėl jie kyšo. Aš per tuos metus pradėjau gyventi muzika. Nes jau geriau girdėti muziką, negu tas patyčias. Aišku, muzika menkai padeda per pertrauką, nes tai ramiausias laiko tarpas mokykloje. Kai tik galiu, įsikišu ausinuką ir per pamokas. Nes tai momentas, kada ateina jų laikas tave vėl žlugdyti. Ir žinot, niekada nebūna taip, kad visi vieningai varo ant žmogaus.

Klasėje visada būna vienas, maximum du žmonės, nuo kurių viskas priklauso. Vaikinai tik marionetės mano klasėje. Ir kas svarbiausia, iš pačių mokytojų vis dažniau išgirstu paburnojant ant jos.

Ir net pati direktorė žino ją. Ji - turtingų tėvelių dukrelė. Jai viskas paklota po kojomis. Taip pat ir visi. Taip pat turiu konfliktų ir su mokytojais. Bent jau viena. Anglų kalba man sekasi puikiai. Tačiau nežinau kodėl, bet mokytoja, tik radusi progą, visada jos nepraleis ir prisikabins prie manęs.

Ne vieną kartą dėl jos verkiau. Man visi kartoja, kad tai iš pavydo tai lengviausias pasakymas norint atsikratyti problemomis Nežinau, kaip gali būti pavydas iš mokytojo, kad mokinė gerai mokosi jo dėstomą dalyką? Ar gali? Papasakojau dalį to, nes tik taip, per patirtį galima sudaryti Jums visko vaizdinį, kokia situacija. Kaip matot, ji tikrai nekokia. Man dar nėra taip žiauru, pagalvosit.

Žinoma, yra ir žymiai stipriau kenčiančių, ir man jų išties gaila. Labai gaila. Nes aš pati žinau, kaip yra skaudu. Ir pripažįstu, nesuvokiu, kaip ištvėriau visa tai, bet jei tada būčiau buvusi viena, dabar manęs nebūtų.

Nes ne kartą esu norėjusi nutraukti visas kančias. Bet aš per daug noriu gyventi, kad galėčiau pažinčių svetainė dh.