PRIVATUMO POLITIKA (atnaujinta 2018.05.21)

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenųsaugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/6792016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis irdėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums ypač skaidrų irsąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šioje privatumo politikoje galitesusipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.


I. BENDRA INFORMACIJA

UAB "Jankvila" (toliau – Duomenųvaldytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmensduomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma internetineparduotuve BeLovely (toliau – Parduotuvė). Privatumo politikos nustatytossąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinįir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną,planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB "Jankvila"

Arimų g. 18, 11114 Vilnius

Tel. +37064040470

El. paštas: info@belovely.lt

Įmonės kodas: 300005420

PVM mokėtojo kodas: LT100000824617

 

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią Parduotuvę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų paslaugomis bei turiniu.


Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo Parduotuvės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie Parduotuvės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo ir neleistino naudojimo.

 

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų Parduotuvę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

 

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

 

II. KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Tiesiogiai Jūsų pateikiamą informaciją:

 • pirkėjo ir užsakymo gavėjo vardą, pavardę;
 • pirkėjo ir užsakymo gavėjo el. pašto adresą;
 • pirkėjo ir užsakymo gavėjo telefono numerį;
 • pristatymo adresą.

Jūsų veiklos Parduotuvėje informaciją:

 • pirkėjo IP adresą;
 • pristatymo ir apmokėjimo būdų pasirinkimus;
 • pirkimų užsakymų istoriją;
 • užklausų istoriją.

Informaciją, kaip naudojate mūsų Parduotuvę

Jeigu Jūs lankotės mūsų Parduotuvėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“ skiltyje.

 

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras „Facebook“ tinkle.

 

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų Parduotuvės turiniu su Jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų Parduotuvėje), tačiau tokiu atveju Jums gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

 

III. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Užregistruoti Jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.
 • Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu *,pvz., siųsti naujienlaiškius, pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Kitais būdais su Jūsų sutikimu. *

  Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

 

IV. KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Jūsų sutikimas asmensduomenų atskleidimui;
 • teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti;
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

 

V. KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo,neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nėviena elektroninė parduotuvė, interneto svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime 5 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

 

VI. JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.


Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galite rašyti elektroninį laišką adresu marketing@belovely.lt arba skambinti telefonu +37064040470 ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba, kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

 

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu Arimų g. 18,11114 Vilnius; arba el. paštu: marketing@belovely.lt

 

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

 

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

VII. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IRPRODUKTAI MŪSŲ PARDUOTUVĖJE

Duomenų valdytojo Parduotuvėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 

VIII. SLAPUKAI

Jums besilankant Duomenų valdytojo Parduotuvėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant Parduotuvėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį Parduotuvės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi Parduotuvėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų Parduotuvės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Parduotuvėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Parduotuvės lankytojų skaičių.

PavadinimasAprašymasSukūrimo momentas/ Galiojimo laikas
languageSlapukas, naudojamas atpažinti ar sutikote su slapukų naudojimu mūsų svetainėjeNuo sutikimo/Iki ištrynimo
languageSlapukas, naudojamas nustatyti svetainės kalbąNuo sutikimo/Iki ištrynimo
currencySlapukas, naudojamas nustatyti svetainės valiutąNuo sutikimo/Iki ištrynimo
__tawkuuid, TawkConnectionTimeSlapukas, naudojamas gyvos pagalbos pokalbio lango funkcijomsNuo sutikimo/Iki ištrynimo
_gaŠį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėjeNuo sutikimo/2 metai.
_gatŠie slapukai naudojami „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.Pirmą kartą atėjus į puslapį/iki sesijos pabaigos
_gidŠis slapukas naudojamas „Google Analytics“ siekiant atpažinti Asmenį.Pirmo įėjimo į puslapį metu/2 dienos

 

Parduotuvėje naudojamų slapukų aprašymai

Žemiau išvardiname pagrindinius Parduotuvės naudojamus slapukus pagal jų rūšis, renkamus duomenis ir galiojimo laikotarpį.

 

Funkciniai slapukai

Šie slapukai prisimena pirkėjų pasirinktus nustatymus (pavyzdžiui, kalbos, valiutos nustatymus, prekių rūšiavimo, filtravimo pasirinkimus, prekių krepšelio turinį). Naudojant šiuos slapukus pirkėjai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius Parduotuvėje.

Registracijos slapukai

Šie slapukai leidžia žinoti, ar Jūs turite paskyrą Parduotuvėje ir ar ja konkrečiu atveju naudojatės. Mes naudojame šiuos slapukus tam, kad galėtume atskirti, kuri vartotojo paskyra, kuriam Pirkėjui priklauso. Tai taip pat leidžia mums susieti Jūsų rašomas žinutes su Jūsų paskyros naudotojo vardu.

Trečiųjų asmenų analitiniai slapukai

Šie slapukai padeda mums stebėti vartotojų skaičių, jų apsilankymo periodiškumą, naršymo bei pirkimo įpročius. Padeda analizuoti, apibendrinti gautus duomenis, kurie vėliau naudojami gerinti vartotojų naršymo ir pirkimo patirtį.

Trečiųjų asmenų reklamos, rinkodaros arpaslaugų slapukai

Šie slapukai mums leidžia žinoti ar jau matėte konkrečią reklamą ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte. Taip pat padeda pateikti aktualesnę reklamą, riboja jos rodymų skaičių vienam vartotojui bei matuoja jos efektyvumą.


Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visislapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, apsilankykite adresu: https://www.ada.lt/images/cms/File/naujienu/slapuk_DV.pdf

 

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apribotitam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 

Mūsų Parduotuvėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo Parduotuvės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

 

IX. SUSISIEKITE SU MUMIS


Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • Telefonu: +37064040470
 • El. paštu: marketing@belovely.lt

Į viršų